Psi Raj w Parku Wodziczki


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Psi Raj w Parku Wodziczki
Opis projektu

Projekt ma na celu podniesienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Poznania korzystających z uroków Parku Wodniczki, oraz właścicieli psów i samych czworonogów poprzez stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego wybiegu dla psów. Ogradzając wschodnią część istniejącego już wybiegu dla psów, od mostu PST po aktualnym obrysie granic wraz ze strumieniem z bieżącą wodą biegnącym równolegle do trasy PST, zyskamy teren o wielkim potencjale i jedyny wybieg dla psów w Poznaniu z bieżącą wodą. Tak wydzielony teren z bramami wjazdowymi, furtkami odpowiednimi śluzami dla zwierzaków itp, podzielony dodatkowo na strefę dla małych i dużych czworonogów, wyposażony w infrastrukturę dla psów: slalom, równoważnia, kładka, tuby, regulowane drążki do skoków itp. oraz małą architekturę dla ich właścicieli jak ławki, zadaszenie, a także kosze na śmieci i psie sprawy stworzy najnowocześniejszy psi wybieg w naszym Mieście.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Wodziczki, od strumienia przy moście PST do ul. Puławskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

wschodnia część istniejącego wybiegu dla psów
Potencjalni odbiorcy projektu
Spacerowicze i rowerzyści korzystający z Parku Wodziczki, czworonogi i ich właściciele z terenu Poznania, a także okoliczni Mieszkańcy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Istniejący wybieg dla Psów nie spełnia żadnych przyzwoitych standardów dla takich miejsc . Brak ogrodzenia powoduję konieczność wyprowadzania psów w kagańcach, mimo to psy wybiegające na ścieżki w parku są kłopotliwe dla przechodniów, rowerzystów i samych właścicieli. Dodatkowa infrastruktura związana z wybiegiem przyczyni się także do poprawy komfortu Mieszkańców korzystających z samego parku jak i z wybiegu dla psów, oraz pozytywnie wpłynie na samą czystość w Parku przez zamontowanie śmietników i koszy na psie odchody. Dodatkowy atutem tego projektu jest fakt iż będzie on realizowany w miejscu już istniejącego wybiegu dla psów co nie spowoduje znaczącego wzrostu kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ogrodzenie z sitaki leśnej 200 cm o zmiennej wielkości oczek wraz ze słupami drewnianymi, 3 bramy, 3 śluzy wejściowe (6 furtek) oraz montaż. 80000
Ławki, śmietniki, podajniki do woreczków na nieczystości wraz z koszem. 30000
Dwie wiaty ogrodowe chroniące przed deszczem 15000
Dwa "place zabaw" dla psów 40000
SUMA: 165000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Cezary Napieralski

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Park Wodziczki objęty jest zaopiniowaną przez mieszkańców koncepcją zagospodarowania, która nie zakłada lokalizowania na jego terenie ogrodzonego wybiegu dla psów.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Park Wodziczki objęty jest zaopiniowaną przez mieszkańców koncepcją zagospodarowania, która nie zakłada lokalizowania na jego terenie ogrodzonego wybiegu dla psów.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 165000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 15000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 150000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 25000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Proponowane ogrodzenie wybiegu dla psów i jego lokalizacja od strumienia przy moście PST do ul. Puławskiego (wzdłuż cieku Bogdanka) może powodować jego zalanie i uszkodzenie przy podniesieniu poziomu wody (najczęściej przy większych opadach. Wobec powyższego Rada nie rekomenduje ww. projektu.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Proponowane ogrodzenie wybiegu dla psów i jego lokalizacja od strumienia przy moście PST do ul. Puławskiego (wzdłuż cieku Bogdanka) może powodować jego zalanie i uszkodzenie przy podniesieniu poziomu wody (najczęściej przy większych opadach. Wobec powyższego Rada nie rekomenduje ww. projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt w składnie 12-osobowym za: przeciw: wstrzymali się: 0 11 1
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: "Bieżąca woda" prawdopodobnie nie nadaje się do picia. Teren na którym się ma znaleźć inwestycja jest terenem zalewowym w związku z tym żywotność tej inwestycji będzie prawdopodobnie dosyć niska. Dodatkowo teren jest podmokły co zwiększy koszty związane z budową małej architektury. Wbrew słowom wnioskodawcy uznajemy że opróżnianie nowych śmietników, koszy na psie odchody oraz utrzymanie porządku oraz w funkcjonalnym stanie bramek wjazdowych, furtek z odpowiednimi śluzami dla zwierzaków, równoważnie, kładki, tuby, itp spowoduje znaczący wzrost kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie "Bieżąca woda" prawdopodobnie nie nadaje się do picia. Teren na którym się ma znaleźć inwestycja jest terenem zalewowym w związku z tym żywotność tej inwestycji będzie prawdopodobnie dosyć niska. Dodatkowo teren jest podmokły co zwiększy koszty związane z budową małej architektury. Wbrew słowom wnioskodawcy uznajemy że opróżnianie nowych śmietników, koszy na psie odchody oraz utrzymanie porządku oraz w funkcjonalnym stanie bramek wjazdowych, furtek z odpowiednimi śluzami dla zwierzaków, równoważnie, kładki, tuby, itp spowoduje znaczący wzrost kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt na sesji nr XXVIII: za 10; przeciw 0; wstrzymali się 1;
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Możliwość zalewania w przypadku gwałtownych opadów. Inna przyjęta koncepcja zagospodarowania terenu. Zbyt wysokie koszty zarówno zadania, jak i roczne koszty eksploatacji.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Możliwość zalewania w przypadku gwałtownych opadów. Inna przyjęta koncepcja zagospodarowania terenu. Zbyt wysokie koszty zarówno zadania, jak i roczne koszty eksploatacji.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na sesji w dniu 19.10.2016. Za: 0, przeciw 6, wstrzymujących się: 2.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.