Centrum rekreacyjno-sportowe dla młodzieży i seniorów na Świerczewie przy ul. Kołłątaja i Buczka


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Centrum rekreacyjno-sportowe dla młodzieży i seniorów na Świerczewie przy ul. Kołłątaja i Buczka
Opis projektu

Propozycją projektu jest budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 26 m × 56 m ze sztuczną nawierzchnią, ogrodzenia boiska, utworzenie powierzchni utwardzonej doprowadzającej do boiska oraz budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów. Obecnie w tym miejscu znajduje się boisko do piłki nożnej z naturalną nawierzchnią trawiastą. Boisko ma nierówną powierzchnię murawy, przez co bardzo trudno na nim się gra. Ponadto jest ono bardzo duże (odległość między bramkami 90 m), dlatego jest niefunkcjonalne i bardzo rzadko wykorzystywane. Obok głównego boiska zostały przez mieszkańców wkopane dwie mniejsze bramki w bliższej odległości i są one wykorzystywane zdecydowanie częściej. Budowa siłowni zewnętrznej urozmaici możliwość spędzania wolnego czasu mieszkańców, szczególnie seniorów, zachęci ich również do podejmowania różnorodnych działań wpierających aktywność fizyczną oraz zwiększy poziom jakości życia.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Kołłątaja, Buczka, Wróblewskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Kołłątaja i Buczka
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Osiedla Świerczewo i Wildy: młodzież i seniorzy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ma na celu udostępnienie dzieciom i młodzieży profesjonalnie przygotowanego miejsca do gry w piłkę. Wybudowane zgodnie z projektem boisko będzie zachęcało młodzież do spędzania czasu na wolnej przestrzeni, będzie również dawało możliwość rozwoju kompetencji zespołowych. Ponadto realizacja projektu będzie przykładem dobrej praktyki zagospodarowania terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe. Budowa siłowni zewnętrznej urozmaici możliwość spędzania wolnego czasu mieszkańców, szczególnie seniorów, zachęci ich również do podejmowania różnorodnych działań wpierających aktywność fizyczną oraz zwiększy poziom jakości życia.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Boisko piłkarskie o wymiarach 26 m × 56 m ze sztuczną nawierzchnią 400000
Ogrodzenie 45000
Powierzchnie utwardzone (chodniki) 8000
Siłownia zewnętrzna dla seniorów (7 urządzeń) 45000
SUMA: 498000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2000
Dodatkowe załączniki
PLAN BOISKA Buczka (1).pdf
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje działki, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowana jest Wydział Transportu i Zieleni.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Teren wskazany w projekcie jest przeznaczony pod zieleń, a nie na funkcję sportową.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, chciałabym złożyć odwołanie od negatywnej opinii dla złożonego przeze mnie wniosku - Centrum rekreacyjno-sportowe dla młodzieży i seniorów na Świerczewie przy ul. Kołłątaja i Buczka. Zgodnie z uzasadnieniem :"Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Teren wskazany w projekcie jest przeznaczony pod zieleń, a nie na funkcję sportową." Jest to informacja nieprawdziwa, gdyż teren jest w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - część C" przeznaczony pod usługi sportu i rekreacji. W załączeniu informacja z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Uważam, że wnioskowane przeze mnie boisko oraz siłownia zewnętrzna w pełni wpisują się w tę funkcję. Terenem obecnie zarządza Zarząd Zieleni Miejskiej. Myślę, że jeśli projekt zostanie wybrany przez mieszkańców, to można ten teren przekazać innej jednostce odpowiedzialnej za sport, np. do POSIRu. W mojej ocenie, negatywna rekomendacja dla zadania jest niezgodna z Zasadami PBO2017 i projekt powinien zostać skierowany do głosowania. Katarzyna Pampuch Załącznik informacja z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przesyłam na maila pbo@um.poznan.pl
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Teren wskazany w projekcie jest przeznaczony pod zieleń, a nie na funkcję sportową.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 498000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 2000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 10000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Ze względu na wysokie zapotrzebowanie na infrastrukturę przeznaczoną dla młodzieży i seniorów oraz występujące aktualnie uwarunkowania terenowe, projekt jest wskazany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Dawid Abramowicz, Anna Bartoszewicz-Sarna, Marian Dyczkowski, Hanka Gadzińska, Roman Koszuta, Marcin Maćkowiak, Przemysław Marciniak, Anna Matusewicz-Potocka, Maria Pajtasz, Katarzyna Pampuch, Jan Sulanowski, Błażej Szymański
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.