"Poznańskie legendy" - szlak kulturowy


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
"Poznańskie legendy" - szlak kulturowy
Opis projektu

Projekt "Poznańskie legendy" polega na zorganizowaniu stałej miejskiej trasy kulturowej, która wiodła będzie po placach, ulicach, kościołach i kamienicach znajdujących się na terenie poznańskiego Starego Miasta, które związane są z opowieściami o legendarnych dziejach miasta.

Szlak kulturowy "Poznańskie legendy" realizował będzie dwa podstawowe cele: - pierwszym będzie ukazanie przestrzeni poznańskiego Starego Miasta, przybliżając uczestnikom wędrówek jego historyczny charakter; - drugim będzie poznanie poznańskich legend, towarzyszących miastu od stuleci, będących ważnym elementem kształtującym jego obraz

Projekt "Poznańskie legendy" - szlak kulturowy technicznie realizowany będzie poprzez umieszczenie w przestrzeni poznańskiego Starego Miasta, kilkudziesięciu metalowych, stylizowanych na bardzo stare, dużych kamieni brukowych (zwanych dalej kamieniami legendarnymi), na których znajdowało się będzie: - logo, nazwa projektu oraz kod QR, - tytuł legendy, której dotyczy kamień, - rysunek symbolizujący legendę, której dotyczy kamień.

W ramach projektu "Poznańskie legendy" dopracowana zostanie także strona internetowa - www.poznanskielegendy.pl oraz profil na facebooku, z którymi będzie się można łączyć za pomocą kodu QR umieszczonego na każdym legendarnym kamieniu ulicznym.

W ramach projektu opracowany zostanie przewodnik "Poznańskie legendy - szlak kulturowy" wraz z planem poznańskiego Starego Miasta, na którym uwzględnione zostaną wszystkie umieszczone na nim kamienice legendarne

W ramach projektu opracowana zostanie także gra miejska prowadząca szlakiem poznańskich legend.

Projekt “Poznańskie legendy – szlak kulturowy” wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Poznania wypełniając: "Cel strategiczny 2. Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, 
turystyki i sportu" ze szczególnym uwzględnieniem celów: "Uzyskanie przez Poznań rangi międzynarodowego centrum kultury i turystyki" oraz "Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych". Dodatkowo projekt wypełnia "Cel strategiczny 3. Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta", a w jego ramach "Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania" oraz "Wyeksponowanie i wzrost atrakcyjności wartościowych układów i elementów przestrzeni Poznania".

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

lokalizacja: Legenda 1. o założeniu Poznania (Stary Rynek) 2. o poznańskich koziołkach (Stary Rynek) 3. o trębaczu z ratuszowej wieży i królu kruków (Stary Rynek) 4. o Górze Przemysława (Góra Przemysława) 5. o Górze Zamkowej (ul. Zamkowa) 6. o Górze Świętego Marcina (ul. Św. Marcin) 7. o smoku poznańskim (ul. Zamkowa) 8. o kazaniu św. Wojciecha (ul. Św. Wojciech) 9. o mieczu św. Piotra (ul. Świętosławska) 10. o białej kniahini 11. o św. Gotardzie (ul. Dominikańska) 12. o śmierci księżniczki Ludgardy (ul. Ludgardy) 13. o powstaniu Chwaliszewa (ul. Chwaliszewo) 14. o Trzech Hostiach (ul. Żydowska) 15. o Jagielle i Diable (ul. Krakowska) 16. o budowie studni Prozerpiny (Stary Rynek) 17. o fałszywym Władysławie Warneńczyku (Stary Rynek) 18. o kuszeniu panien przez diabła nad Warta (ul. Czartoria) 19. o czerwonym kurze 20. o Ridtcie zamienionym w wilka (Stary Rynek) 21. o krzyżu na chwaliszewskim moście (ul. Chwaliszewo) 22. o orle z ratuszowej wieży (Stary Rynek) 23. o upadku króla Karola XII z kamienicy pod daszkiem (Stary Rynek) 24. o jezuitach o wołowej skórze (ul. Gołębia) 25. o św. Bernardzie w Poznaniu (pl. Bernardyński) 26. o opiece Matki Boskiej w czasie Potopu (ul. Klasztorna) 27. o sprowadzeniu franciszkanów do Poznania (ul. Franciszkańska) 28. o skarbach na Grobli (ul. Grobla) 29. o duchach z ul. Żydowskiej (ul. Żydowska) 30. o rabinie Naftalim Kohenie (ul. Stawna) 31. o Żydach i proboszczu od św. Wojciecha (ul. Św. Wojciech) 32. o rabinie Becelelu i Golemie (al. Marcinkowskiego) 33. o wędrujących obrazach 34. o jeleniej głowie w synagodze (ul. Mokra) 35. o ocaleniu klasztoru bernardynów (pl. Bernardyński) 36. o podziemnych korytarzach klasztornych (ul. Sieroca) 37. o czerwonej latarni przy ul. Ślusarskiej (ul. Ślusarska) 38. o śmierci Stanisława Górki (ul. Klasztorna) 39. o czarnym psie Raczyńskich (pl. Wolności) 40. o dziwach przy winiarskiej drodze (ul. Winiary)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zważywszy na zamiar umieszczenia kamieni legendarnych w poznańskim bruku, w pobliżu miejsc, których dotyczą legendy, uzyskanie zgody nie będzie nastręczało problmów, gdyż wszystkie lokalizacje znajdowały się będą w gestii władz miejskich.
Potencjalni odbiorcy projektu
Grono potencjalnych odbiorców projektu "Szlakiem poznańskich legend" jest niezwykle szerokie, a w jego skład wchodzę w szczególności: - Rodzice posiadający kilkuletnie dzieci, dla których spacer po Starym Mieście i odszukiwanie wraz z dzieckiem legendarnych kamieni oraz rozszyfrowanie legend, których one dotyczą i przypominanie ich treści, stanowiło będzie doskonałą zabawę - "Szlak poznańskich legend" będzie także doskonałym pretekstem do spacerów po Poznaniu dla grup dzieci z poznańskich przedszkoli oraz poznańskich szkół podstawowych, dla których wyprawa może stanowić punkt wyjścia dla licznych zajęć - Trasa kulturowa dotycząca poznańskich legend będzie także interesująca dla mieszkańców Poznania, dla których stanowiła będzie niezwykle przyjemne przypomnienie dzieciństwa - Także dla turystów szlak legend będzie stanowił atrakcję, gdyż poprzez legendy poznać będą mogli miasto, jego historię oraz topografię NOTATKA GP: 28/10/16 wnioskodawca informuje, iż projekt ma być zaklasyfikowany do projektów rejonowych (nr 9) Po przekazaniu do realizacji Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT projekt został dostosowany do potrzeb młodych odbiorców i ewoluował w Poznański Szlak Legend dla Dzieci.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt "Poznańskie legendy - szlak kulturowy" wyrasta z głębokiego przekonania, że budżet obywatelski powinien służyć nie tylko poprawie miejskiej infrastruktury, ale przede wszystkim tworzeniu obywatelskiej wspólnoty mieszkańców. Każda społeczność organizuje się wokół wspólnych opowieści, które budują tożsamość, charakter, przekonania, poglądy, odrębności. Najważniejszymi wspólnotowymi opowieściami, są legendy, które towarzyszą miastu od stuleci, a dla nas był pierwszymi lekturami. Dzięki przypomnianym na nowo, poznańskim legendom, mieszkańcy Poznania, poczują się jeszcze bardziej związani ze swoim miastem. Projekt "Poznańskie legendy - szlak kulturowy" ma sprawić że mieszkańcy Starego Miasta, zarówno ci mieszkający tutaj od pokoleń, jak i ci, którzy pojawili się w ostatnich latach znajdą dzięki nim płaszczyznę dla tworzenia wspólnoty obywatelskiej. Dodatkowo nadmienić należy, że w PBO16 zabrakło nam niewiele głosów, by ten projekt zrealizować. Od listopada 2015 prowadzimy blogi ( www.poznanskielegendy.pl, oraz http://epoznan.pl/blogi-blog-584 ,www.facebook.com/poznanskielegendy/) na których publikujemy poznańskie legendy. Cieszą się one ogromną popularnością, co tym bardziej przemawia za koniecznością realizacji projektu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie i wykonanie odlewów 40 indywidualnych kamieni legendarnych, które umieszczone zostaną w bruku poznańskiego Starego Miasta 120000
Opracowanie graficzne projektu: - projekt nazwy i logo szlaku kulturowego - projekt modelowego "kamienia legendarnego" - projekt materiałów promocyjnych - projekt strony www - projekt gry miejskiej - zaprojektowanie 40 indywidualnych kamieni legendarnych 40000
Przygotowanie merytoryczne projektu polegające na zbudowaniu bazy legendarnych opowieści oraz powiązaniu ich z konkretnymi miejscami na poznańskim Starym Mieście, gdzie umieszczone zostaną poszczególne legendarne kamienie, a także koordynacja realizacji projektu, nadzór autorski, itp, 24000
Zbudowanie strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym facebook, która będzie skorelowana z kamieniami legendarnymi i pozwoli na połaczenie się za pomocą kodu QR i ściągnięcia na telefon mobilny szerszych informacji o projekcie i o legendzie 15000
Przygotowanie publikacji - "Poznańskie legendy - szlak kulturowy", który będzie dostępny w każdym punkcie informacji miejskie oraz każdej poznańskiej księgarni i stanowił będzie przewodnik oraz mapę po legendarnych kamieniach na poznańskim Starym Rynku. 30000
Przygotowanie gry miejskiej "Poznańskie legendy - znajdź tajemnicze kamienie". 10000
SUMA: 239000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5000
Dodatkowe załączniki
wstępny projekt legendarnego kamienia wst_pny projekt legendarnego kamenia.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Paweł Cieliczko

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Sylwia Wnuk Piotr Izydorski
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 239000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 5000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 239000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 25000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.