Rewaloryzacja Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Rewaloryzacja Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu
Opis projektu

Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu stanowi wciąż zapomniany i niedoceniony zabytkowy obszar leżący w samym sercu naszego miasta. To jedyna a zarazem najstarsza w Poznaniu nekropolia, która może się poszczycić tak wielką liczbą pochówków zasłużonych Wielkopolan a zarazem tak bogatym zbiorem cennych, zabytkowych dzieł sztuki sepulkralnej, zabytkowych nagrobków i epitafiów. Owa – zaliczana do elitarnego grona „narodowych” – nekropolia stanowi dla Poznania to, czym dla Warszawy są Powązki, dla Wilna – Rossa, a dla Lwowa – Cmentarz Łyczakowski. Niestety – cmentarz przez bardzo długi okres był zupełnie zaniedbany, pozbawiony jakiejkolwiek ochrony, zabezpieczenia przed dewastacją, praktycznie pozostawiony sobie. Dopiero od lat 80. XX w. rozpoczęto proces jego rewitalizacji – proces, który – jak się wydaje – nie został jeszcze w pełni sfinalizowany, bowiem istnieje jeszcze kilka bardzo istotnych jego elementów do realizacji. Oscylują one wokół 4 głównych postulatów: 1) RENOWACJA WYBRANYCH ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW wytypowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu w liczbie 20 – 30. 2) WŁAŚCIWE WYEKSPONOWANIE ZABYTKÓW: Właściwe wyeksponowanie walorów artystycznych zabytkowych nagrobków poprzez ZAINSTALOWANIE ODPOWIEDNIEGO OŚWIETLENIA I PODŚWIETLENIA wybranych fragmentów Cmentarza (po uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu) 3) ZABEZPIECZENIE ZABYTKOWEGO OBSZARU PRZED DEWASTACJĄ I KRADZIEŻAMI poprzez INSTALACJĘ PROFESJONALNEGO MONITORINGU w postaci kilku kamer (również kamer do monitoringu nocnego) podłączonych do serwera Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania, umożliwiających całodobową obserwację cmentarza 4) WYMIAR DYDAKTYCZNY - USTAWIENIE DWÓCH NOWYCH TABLIC INFORMACYJNYCH: - pierwszej – zawierającej opis cmentarza i jego rys historyczny (w j. polskim, angielskim, niemieckim) - drugiej – zawierającej plan cmentarza z zaznaczonymi ponumerowanymi najważniejszymi mogiłami i umieszczoną obok ponumerowaną listą najważniejszych pochowanych osób. (Kształt, forma i treść obydwu tablic do uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami Magistratu: Plastyk Miejski, Miejski Konserwator Zabytków). Lokalizacja tablic - załącznik nr 1 Wzór tablic - załącznik nr 2 Obecnie znajduje się tam jedna, zniszczona i pozbawiona tekstu tablica.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Księcia Józefa 1/3

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Usytuowanie pomiędzy ul. Księcia Józefa i Zaułkiem Piotra Majchrzaka na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
- Ogół mieszkańców Poznania - Turyści krajowi i zagraniczni - Naukowcy - Wycieczki klas szkolnych i przedszkolnych - Miłośnicy historii, zabytków i historycy sztuki - Miłośnicy miasta Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt uzyskał aprobatę i poparcie urzędników BMKZ w Poznaniu, Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Plastyka Miejskiego. Z całą pewnością znajdzie on również poparcie nie tylko wśród instytucji dbających o zabytki w naszym mieście, ale także wśród szerokiego grona Poznaniaków, którym leży na sercu los pamiątek lokalnej historii i którzy dostrzegają wielki, wciąż drzemiący, turystyczny potencjał Grodu Przemysła. Każde szanujące się miasto dba o swoje nekropolie – zwłaszcza te zabytkowe. Dba o miejsca pochówku swych obywateli – zwłaszcza tych zasłużonych – należycie dba o ich pamięć oraz o właściwe i godne ich upamiętnienie. Dbałość o zabytkowe nekropolie stanowi dziś standard we wszystkich cywilizowanych krajach, jest miarą ich dojrzałości i stopnia kultury. Dbanie o wspólne dziedzictwo nie stanowi jednak jednorazowego zadania, ale wymaga stałych zabiegów. Autor projektu jest przekonany, iż w tym zabytkowym, malowniczo położonym zakątku Poznania wciąż drzemie olbrzymi potencjał dydaktyczno - turystyczny a korzyści z niego płynące są nie do przecenienia.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Renowacja 20-30 wybranych zabytkowych nagrobków 100000
Sporządzenie projektu, wykonanie i instalacja na miejscu urządzeń oświetleniowych 55000
Sporządzenie projektu i instalacja na miejscu urządzeń monitoringu 15000
Sporządzenie projektu, wykonanie i instalacja na miejscu 2 tablic informacyjnych z tekstem w j. polskim, angielskim i niemieckim 15000
SUMA: 185000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Plan cmentarza z lokalizacją tablic Za_cznik nr 1.JPG
Wzór tablic Za_cznik nr 2.docx
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jan Gaspars

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Gospodarki Komunalnej.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 185000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 185000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt potrzebny
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.