Zdjęcia do prawa jazdy za darmo


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Zdjęcia do prawa jazdy za darmo
Opis projektu

Projekt zakłada zakup przez miasto fotokabiny - urządzenia samoobsługowego FotoExpress firmy FunFotos sp. z o.o. do robienia zdjęć do prawa jazdy i dowodu osobistego, a następnie umieszczenie jej w budynku Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22A w Poznaniu. Pozwoliłoby to mieszkańcom na zrobienie profesjonalnego zdjęcia za darmo, bez konieczności opuszczania budynku Urzędu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Gronowa 22A, 61-655 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Interesanci korzystający z pomocy Urzędu w budynku Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22A
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Mieszkańcy Poznania, którzy wymieniają lub wyrabiają dokumenty takie jak dowód osobisty lub prawo jazdy, wraz w wnioskiem muszą załączyć biometryczne zdjęcie w formie papierowej. Zrobienie takiego zdjęcia u fotografa jest stosunkowo drogie - ok. 25 zł. Dużym ułatwieniem dla mieszkańców jest umożliwienie wykonania profesjonalnego zdjęcia w Urzędzie Miejskim za darmo. Realizacja projektu umożliwi sprawniejszą obsługę petentów w Urzędzie Miejskim.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Transport i montaż fotokabiny 2800
Koszt urządzenia 79500
SUMA: 82300
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2400
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Adres email

zdjeciadokumentowe.poznan@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Komunikacji
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Projekt nie jest rekomendowany do realizacji. Nie jest zogdny z Zasadami PBO17 - Rozdz.3 pkt. 3a i 3d oraz rozdz. 2 pkt 14a. Wykonywanie zdjęć do prawa jazdy nie należy do kompetencji gminy i nie mieści się w zakresie zadań realizowanych przez tutejszą jednostkę. Ponadto projekt ma charakter komercyjny. Powodem negatywnego zaopiniowania wniosku jest również zawyżony koszt samego urządzenia. Wnioskodawca okreslił koszt na poziomie 79500 natomiast w oparciu o oferty na zakup fotobudki koszt wynosi 25000. Koszt utrzymania urządzenia w kolejnych 5 latach przekroczy wartość 30% wartości całego projektu. Ponadto nie ma pewności, że zdjęcia będą wykonywane zgodnie z wytycznymi MSW dot. wykonywania zdjęć do dowodów osobistych oraz zdjęć paszportowych. Nie ma pewności, że robiąc zdjęcia w takiej formie robić je będą mieszkańcy Poznania i wykorzystywać zgodnie z zamierzeniem.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie jest rekomendowany do realizacji. Nie jest zogdny z Zasadami PBO17 - Rozdz.3 pkt. 3a i 3d oraz rozdz. 2 pkt 14a. Wykonywanie zdjęć do prawa jazdy nie należy do kompetencji gminy i nie mieści się w zakresie zadań realizowanych przez tutejszą jednostkę. Ponadto projekt ma charakter komercyjny. Powodem negatywnego zaopiniowania wniosku jest również zawyżony koszt samego urządzenia. Wnioskodawca okreslił koszt na poziomie 79500 natomiast w oparciu o oferty na zakup fotobudki koszt wynosi 25000. Koszt utrzymania urządzenia w kolejnych 5 latach przekroczy wartość 30% wartości całego projektu. Ponadto nie ma pewności, że zdjęcia będą wykonywane zgodnie z wytycznymi MSW dot. wykonywania zdjęć do dowodów osobistych oraz zdjęć paszportowych. Nie ma pewności, że robiąc zdjęcia w takiej formie robić je będą mieszkańcy Poznania i wykorzystywać zgodnie z zamierzeniem.
  Zespół Obradował w składzie: Marcin Kindler
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 82300 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 2400 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 25000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 8000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rada Osiedla Nowe Winogrady Południe nie zgadza się w inwestowanie w projekt typowo komercyjny, a z takim zadaniem wydaje się mamy do czynienia. Poza tym koszt samego urządzenia na tle konkurencyjnych firm wydaje się mocno zawyżony. Dlatego nie rekomendujemy zadania do realizacji.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada Osiedla Nowe Winogrady Południe nie zgadza się w inwestowanie w projekt typowo komercyjny, a z takim zadaniem wydaje się mamy do czynienia. Poza tym koszt samego urządzenia na tle konkurencyjnych firm wydaje się mocno zawyżony. Dlatego nie rekomendujemy zadania do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla NWP
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna dla projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt. 12.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna dla projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt. 12.
  Zespół Obradował w składzie: Jan Muczek, Bartosz Werner, Marcin Zaremba
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zdaniem Rady Osiedla Nowe Winogrady Wschód projekt powyższy nie zasługuje na uwzględnienie - środki budżetu obywatelskiego nie powinny służyć finansowaniu takich projektów
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zdaniem Rady Osiedla Nowe Winogrady Wschód projekt powyższy nie zasługuje na uwzględnienie - środki budżetu obywatelskiego nie powinny służyć finansowaniu takich projektów
  Zespół Obradował w składzie: Jacek Błaszczyk, Maria Groszewska, Beata Kurzyca, Zbigniew Michalak,Wojciech Michalski, Andrzej Stróżyk, Marek Suski, Dagmara Szymkowiak, Bolesław Topolski, Joanna Wawrzyniak-Florek Uchwała nr XI/34/II/2016 Rady Osiedla Nowe Winogrady Wschód z dnia 26 września 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Mieszkaniec sam sobie nie jest w stanie zrobić „profesjonalnego” zdjęcia zgodnego z wymogami. Można sądzić, że autor projektu chce sprzedać Miastu fotokabinę firmy FunFotos. Jeśli jest to tak doskonały sprzęt, to Miasto powinno rozważyć zakup takiego urządzenia, ale w trybie przetargu
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Mieszkaniec sam sobie nie jest w stanie zrobić „profesjonalnego” zdjęcia zgodnego z wymogami. Można sądzić, że autor projektu chce sprzedać Miastu fotokabinę firmy FunFotos. Jeśli jest to tak doskonały sprzęt, to Miasto powinno rozważyć zakup takiego urządzenia, ale w trybie przetargu
  Zespół Obradował w składzie: Zygmunt Woźny, Janusz Bielak, Aleksandra Soniewicka
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.