Remont łącznika ulic Stablewskiego, Potworowskiego, części miejskiego modernistycznego osiedla mieszkaniowego z 1929 r.


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Remont łącznika ulic Stablewskiego, Potworowskiego, części miejskiego modernistycznego osiedla mieszkaniowego z 1929 r.
Opis projektu

Projekt do PBO2017 obejmuje teren będący własnością miast Poznania, położony na działkach 41/3, 41/4, KW PO1P/00101009/5 oraz 40/3, 40/4 KW POP/00000844/2 - całość w obrębie ark.mapy 31, obręb Łazarz przewiduje: - całkowitą wymianę chodników z płytek betonowych 35x35 cm w wersji przeciwpoślizgowej (wielkość zgodna z przedwojenną aranżacją) - remont jezdni z kamienia polnego z odzyskaniem kamienia z rozbiórki do ponownego ułożenia, lecz poprawieniem nośności podłoża 9urok starego bruku i możliwość przejazdu ciężkiej "śmieciarki") z odbudową krawężników drogowych i pozostałych detali. - wymianę biegnącego w osi jezdni na długości 65 mb kanału deszczowego Ø 300 oraz dwóch studzienek, - urządzenie dwóch stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych po wschodniej stronie ulicy zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem. W niniejszym projekcie pominięto zagospodarowanie pasów pod zieleń ze względu na wiedzę autorki wniosku o przygotowaniu projektu zieleni autorsko przez ZDM.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

połowa ulicy (łcznika) o adresie: Stablewskiego 31,31a,33,33a, połowa o adresie Potworowskiego 15,15a,17,17a

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ulica pomiędzy Kasprzaka i Głogowską (i równoległa do wymienionych ulic) na odcinku od Stablewskiego do Potworowskiego.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy budynków przyległych bezpośrednio do ulicy 475 osób, mieszkańcy tego rejonu Miasta w drodze do:przychodni dziecięcej i dla dorosłych, do szkoły, kościoła, parku Kasprowicza, kierowcy zwłaszcza uciekający z "korków" w godzinach szczytu-szacunkowo 2500 osób.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ulica od początku lat 60-tych po wyburzeniu połączeń murowych budynków na przedłużeniu fasad od strony ulicy Stablewskiego i od strony ulicy Potworowskiego została otwarta i stała się drogą publiczną (powodem rozbiórki był stan grożący zawaleniem). Brak oświetlenia rozwiązali mieszkańcy przyległych budynków montując po dwie lampy drogowe na każdej z fasad. Koszty oświetlenia ponoszą wspólnoty. Zabudowana w 1929 roku jezdnia wewnątrz osiedla przeznaczona głónie na dowóz opału itp. stała się pod koniec II wojny trasą przejazdu czołgów, później ciężarówek - "wywrotek" z dowozem opału, ostatnio wielkogabarytowych śmieciarek. Była wyjątkowo solidnie wykonana skoro jeszcze istnieje. Wymaga remontu.Kanał deszczowy także ucierpiał i w części oddaje wodę do gruntu ilastego, który wyraźnie rozmięka. Cierpią fundamenty budynków. Stan jezdni chodników, kanalizacji deszczowej udokumentowany zdjęciami w załącznikach numer 1 i numer 2 wymagają remontu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 20013
odtworzenie jezdni z wykorzystaniem starego bruku 221657
wymiana kanału deszczowego i 2 studzienek 49992
odtworzenie chodników+ 2 miejsc posotjowych dla niepełnosprawnych 52606
mała architektura (3 łąwki) i oznakowanie 5716
podatek Vat 23% od pozycji 1-5 80496
SUMA: 430480
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3450
Dodatkowe załączniki
projekt+5 załączników zg_oszenie projektu do PBO 2017 sk_ada Gra_yna Skowron.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Grażyna Skowron

Adres email

gskowron@onet.pl

Telefon

500572451

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący zmienił rekomendację na pozytywną z oszacowaniem kosztów projektu na kwotę łączną 500.000 zł. w związku z dookreśleniem obszaru prac po spotkaniu z wnioskodawcą i ponownej dodatkowej weryfikacji projektu.
  Zespół Obradował w składzie Dyr. Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Dyr.Patryk Pawełczak, Katarzyna Bolimowska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Koszt realizacji projektu przekracza kwotę przewidzianą w PBO. (Oszacowany przez jednostkę koszt projektu określono na 1 600 000 zł)
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: W związku z negatywną rekomendacją projektu wyrażoną przez WTiZ zamieszczoną w dn. 21.10.2016 na stronie internetowej PBO17, wyrażoną na podstawie opinii jednostki merytorycznej (w tym przypadku ZDM w Poznaniu) określającej koszt mojego projektu na kwotę 1.600.000 a dalej w treści negatywnej rekomendacji między innnymi stwierdzenia, że koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu, nie zgadzam się z przedłożoną rekomendacją WTiZ w zakresie oceny budżetu niezbędnego do realizacji zadania ani też w zakresie środków niezbędnych do utrzymania wykonanych prac w okresie kolejnych 5 lat, a moje odwołanie od przedłożonego stanowiska. NOTATKA GP: szczegółowe uzasadnienie odwołania oraz obszerne załączniki znajdują się w dokumentacji GP z uwagi na ograniczenia systemu uniemożliwiające zaewidencjonowanie tak obszernego odwołania.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Koszt realizacji projektu przekracza kwotę przewidzianą w PBO. (Oszacowany przez jednostkę koszt projektu określono na 1 600 000 zł)
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 430480 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 3450 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zakłada odtworzenie przedwojennego modernistycznego charakteru ulicy. Projekt wykonany profesjonalnie.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.