Bezpieczna droga nowych możliwości


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Bezpieczna droga nowych możliwości
Opis projektu

Podstawowym celem projektu jest przeprowadzenie kapitalnego remontu nawierzchni drogowej ulicy św. Wincentego na Zawadach na odcinku 700 m, wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych, umożliwiających bezpieczny i bezkolizyjny ruch w obrębie terenów skomercjalizowanych i rekreacyjnych (ogródki działkowe, Wartostrada, Brama Poznania) oraz poprawa stanu technicznego istniejącej, w jej obrębie, przeprawy mostowej. W ramach działań inwestycyjnych, opierających się na specjalistycznej dokumentacji projektowej, zakłada się usunięcie zniszczonej i nienadającej się do użytku obecnej nawierzchni i wykonanie nowej jednopasmowej jezdni asfaltowej z wykorzystaniem istniejącej podbudowy, umożliwiającej zarówno ruch samochodów osobowych, jak i aut ciężarowych. Integralną częścią tego zadania będzie regeneracja przeprawy mostowej, wynikająca z jej złego stanu technicznego. Dodatkowo, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, niezbędne jest wykonanie chodnika oraz wyznaczenie ciągu rowerowego o dedykowanej nawierzchni. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo nowoutworzonej rekreacyjnej trasy pieszo-rowerowej, umiejscowionej pomiędzy rzekami Główną i Cybiną planuje się przygotowanie połączeń komunikacyjnych umożliwiających wykorzystanie istniejącej nowoczesnej infrastruktury.
Połączenie św. Wincentego z Wartostradą poprawi komunikację z pozostałymi dzielnicami Poznania i znacząco skróci czas dotarcia w wybrane punkty miasta, a w przyszłości połączy ten rejon z terenami rekreacyjnymi wokół Dziewiczej Góry. Wyjątkowa lokalizacja ulicy, poprowadzonej częściowo na wyspie, wraz z jej nietypowym ukształtowaniem stwarzającym dogodne warunki obserwacyjne w kierunku Północnej części Ostrowa Tumskiego i Katedry Poznańskiej, w zestawieniu z bliskością Wartostrady i Bramy Poznania, może przyczynić się do utworzenia dodatkowej atrakcji turystycznej (punktu obserwacyjnego), wzbogacającej ofertę dzielnicy. Realizacja projektu w założonej formule pozwoli na zabezpieczenie podstawowych potrzeb użytkowników drogi, w tym możliwości bezpiecznego dotarcia do zakładu pracy lub miejsca wypoczynku i rekreacji, jak również stanowić będzie realizację celów strategicznych Miasta Poznania, zakładających zmniejszenie ruchu kołowego w obrębie centrum i promocję alternatywnych oraz ekologicznych środków komunikacji. Co więcej , zwiększy się atrakcyjność terenów inwestycyjnych zlokalizowanych wzdłuż ulicy św. Wincentego, co może bezpośrednio przełożyć się na zainteresowanie nowych inwestorów i stworzenie dodatkowych miejsc pracy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

św. Wincentego - Zawady

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Sąsiedztwo Wartostrady, Bramy Poznania i Ostrowa Tumskiego
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania i aglomeracji Poznańskiej – pracownicy lokalnych zakładów pracy Właściciele ogródków działkowych Turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecny stan techniczny drogi, którą codzienne przemieszcza się do pracy lub w celach biznesowych około 600 osób (samochodem, pieszo lub rowerem) - jest katastrofalny, co w połączeniu z brakiem odpowiedniej infrastruktury może prowadzić do wypadków, a dziś skutkuje uszkodzeniami pojazdów. Podejmowane od 2012 roku negocjacje przedstawicieli społeczności lokalnej z właścicielem drogi nie przyniosły satysfakcjonujących rezultatów - prace naprawcze mają charakter krótkoterminowy i ze względu na degradację nawierzchni nie są uzasadnione ekonomicznie. Pojawiające się corocznie wyrwy są niebezpieczne dla użytkowników i uniemożliwiają bezkolizyjną komunikację. Zły stan drogi utrudnia także korzystanie z blisko 140 ogródków działkowych, a także przyczynia się do odpływu inwestorów i tym samym zmniejszenia ilości miejsc pracy. Realizacja projektu oprócz spełnienia lokalnych postulatów uzasadniona jest interesem ogólnospołecznym - remont i modernizacja drogi, umożliwią jej włączenie w istniejącą infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną (Wartostrada, Brama Poznania), co przyniesie korzyści mieszkańcom dzielnicy oraz Miastu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt budowalny 20000
budowa nowej nawierzchni drogowej 345000
wykonanie ciągu pieszo-rowerowego 90000
renowacja przeprawy mostowej ze zjazdem do Wartostrady 44000
SUMA: 499000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zdegradowana nawierzchnia - archiwum stan_drogi_archiwum.jpg
Przykładowy artykuł prasowy przykladowa_publikacja.jpg
Wincentego z widokiem na Wartostradę wartostrada.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Marek Gaziński

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Dróg Miejskich. W odniesieniu do Wartostrady właściwym do zaopiniowania jest również Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Koszt realizacji projektu przekracza 1 500 000,00 zł (Oszacowany przez jednostkę koszt projektu określono na 15 000 000 zł).
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Koszt realizacji projektu przekracza 1 500 000,00 zł (Oszacowany przez jednostkę koszt projektu określono na 15 000 000 zł).
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 499000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 15000000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 200000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Antoninek- Zieliniec- Kobylepole opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Bartosiak Pozostali radni: Grzegorz Banasiak, Roch Burandt, Hanna Grobelna, Piotr Quandt, Dionizy Radojewski, Bartosz Rozynek , Stanisław Schupke, Tadeusz Szczepaniak,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Analizując projekt można odnieść wrażenie, iz wnioskodawcy zalezy jedynie na remoncie jednej ulicy. Ponadto, przeprowadzenie proponowanego w projekcie remontu nie wpłynie na poprawę dostępu do pobliskich terenów rekreacyjnych.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Analizując projekt można odnieść wrażenie, iz wnioskodawcy zalezy jedynie na remoncie jednej ulicy. Ponadto, przeprowadzenie proponowanego w projekcie remontu nie wpłynie na poprawę dostępu do pobliskich terenów rekreacyjnych.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bareja, Danuta Brajewska, Andrzej Deutschmann, Aleksandra Friedrich, Kamil Ignaczak, Adam Kornacki, Grzegorz Maciejewski, Kamil Matyja, Ludwik Troiński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Cofta Gerard Jankowski Zbysław Jaśkowiak Elżbieta Kałużny Krzysztof Knasiecki Marek Leś Zenona Mura-Wachaczewska Tatiana Nachaczewska Anna Palka Violetta Suchora Ewa Urbańska Beata Zalewska Barbara
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.