Mobilne urządzenie do pomiaru czystości powietrza


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Mobilne urządzenie do pomiaru czystości powietrza
Opis projektu

Mobilne urządzenie do pomiaru czystości powietrza, uzupełniające instalacje będące na wyposażeniu WIOŚ. Instalacja mogłaby by pracować pod merytorycznym nadzorem WIOŚ, a także możliwe byłoby zaangażowanie poznańskich wyższych uczelni, np prace magisterskie na rzecz mieszkańców Poznania

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań, w szczególnosci osiedla peryferyjne jak np.Smochowice

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Urzadzenie mobilne mozliwa praca na terenie całego miasta Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
społeczność miasta Poznania, szczególnie mieszkańcy osiedli peryferyjnych, władze miasta i służby i instytucje odpowiedzialne za czystość powietrza w naszym mieście.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uzasadnienie. W poszczególnych dzielnicach Poznania występują znaczne różnice w stopniu zanieczyszczenia powietrza , szczególnie w zakresie pyłów PM 10 i PM 2,5 a także alfa benzo pirenu. Urządzenie pracowało by w lokalizacjach uzgodnionych z Radami Osiedli m.Poznania i WIOŚ. W szczególności na terenach gdzie nie wykonuje się aktualnie pomiarów, przykładowo: Świerczewo, Smochowice czyli osiedla peryferyjne. W okresie jesienno-zimowych na tych terenach , szczególnie w godzinach przedwieczornych występują bardzo szkodliwe i dokuczliwe dla mieszkańców koncentracje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych związanych ze spalaniem odpadów, węgla i drewna. Urządzenie w sposób istotny przyczyniło by się do ustalenia rzeczywistego stopnia zanieczyszczenia powietrza i umożliwiło by podjęcie skutecznych działań tak władzom miasta jak i Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska i uaktywniło by lokalne społeczności w działaniach na rzecz czystego powietrza w Poznaniu. Pozytywnie o tej inicjatywie wypowiedzieli się Radni miejscy trzech Komisji podczas specjalnego posiedzenia poświęconego ocenia stopnia zanieczyszczenia powietrza , działań ochronnych w Poznaniu
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup przykładowo urządzenia STREEBOX lub DUSTTRAK DRX firma Atut Lublin z możliwością automatycznego pomiaru pyłu PM 10 (opcjonalnie PM 2,5) a także np.gazów SO2, CO. Koszt nie przekracza 100 tys. zł netto. Koszt eksploatacji rocznej ok 2-3 tys zł 100000
koszt eksploatacji rocznej ok 2-3 tys zł 3000
SUMA: 103000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jerzy Juszczyński

Adres email

jerzyju@op.pl

Telefon

508-460-705

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Ochrony Środowiska
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Badania powietrza prowadzone są – w zależności od potrzeby oceny emisji lub imisji, poprzez: - pomiary emisyjne określające wielkość ładunku wprowadzanego do środowiska wykonywane za pomocą aparatury kontrolno – pomiarowej przez użytkownika instalacji (przedsiębiorca, stacja kontroli pojazdów itp.) oraz kontrolnie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ); - pomiary imisyjne określające rzeczywistą jakość powietrza poprzez wielkość ładunku znajdującego się w powietrzu, wykonywane w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) ( art. 88 Poś). Ocena stanu jakości powietrza wykonywana jest przez WIOŚ, a nadzorowana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie wyników imisyjnych stacji pomiarowych, które dla Poznania są w pełni zgodne z przepisami i standardami międzynarodowymi. W Poznaniu system monitorowania winien obejmować 3 punkty pomiarowe, a obecnie funkcjonują 4 stacje pomiarowe, przy czym na stacji zlokalizowanej przy ul. Polanka monitorowany jest pył PM 10 oraz PM 2,5 metodą automatyczną oraz pył PM 2,5 metodą manualną, w związku z tym punkt ten liczony jest jako 2 oddzielne stanowiska pomiarowe. Oznacza to, że zgodnie ze sztuką w Poznaniu ilość stacji jest wystarczająca do oceny jakości powietrza i przekracza wymagania dla w pełni wiarygodnego określenia jakości powietrza. Ponadto, dla określenia rozkładu przestrzennego substancji wykorzystuje się nie dodatkowe, kosztowne i skomplikowane stanowiska pomiarowe, lecz modele symulacyjne pozwalające na modelowanie w oparciu o odczyty ze stacji pomiarowych. Prowadzenie pomiarów i badań w zakresie stanu jakości powietrza poza państwowym monitoringiem środowiska, przez jednostki do tego nieuprawnione jest niezgodne z obowiązującymi metodami referencyjnymi i skutkuje nieuwzględnianiem ich wyników – tym samym dofinansowanie ich prowadzenia jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z przepisami art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, udzielanie dotacji celowej na prowadzenie eksploatacji „mobilnego urządzenia do pomiaru czystości powietrza” jednostce odpowiedzialnej z mocy prawa za monitoring stanu środowiska tj. Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska – który jest jednostką finansów publicznych – jest niedopuszczalne. Nadmienić należy, że tego rodzaju ograniczenia wynikające z przepisów prawa nie dotyczą środków uzyskanych przez wnioskodawcę z Wojewódzkiego lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy wskazać, że wykazana we wniosku kwota 100 tys. zł, po konsultacji z WIOŚ, okazuje się być znacząco niedoszacowana. Wg informacji uzyskanych w ww. instytucji, koszt zakupu stacji spełniającej wymagania PMŚ, szacuje się na ok. 600 tys. zł - w tym samego pyłomierza na ok. 100 tys. zł. Do tego należy dodać koszty eksploatacji, które w wymiarze rocznym wynoszą ok. 100 tys. zł (energia elektryczna ok. 6 tys. zł, materiały eksploatacyjne ok. 20 tys. zł, przegląd ok. 10 tys. zł, naprawy 10 tys. zł., łączność ok. 2 tys. zł., dojazdy ok. 3 tys. zł, obsługa – 1 etat ok. 40 tys. zł.). Aby lepiej informować społeczeństwo przygotowywana jest (obecnie w fazie końcowej) aplikacja, która w sposób kroczący każdorazowo będzie informowała o ekoprognozie (zawierającej rozkład godzinowy i przestrzenny) na najbliższe 3 dni oraz przedstawiała wyniki ze stacji pomiarowych w Poznaniu w odniesieniu do wartości normowanych prawem. W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Dagmara Woźniak, Piotr Szczepanowski, Grażyna Ratajska, Anna Feja, Katarzyna Gajda
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Powyższy projekt nie leży w kompetencji gminy, należy do wyłacznej kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska. Na poziomie województwa zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w tym zakresie wykonuje wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowsika. Tym samym obowiązek Miasta w zakresie ochrony środowiska i przyrody nie może wkraczać w sferę zadań innych podmiotów ( w tym przypadku WIOŚ) działających na podstawie ustawy. Wobec powyższego, skoro zadanie w zakresie systemu monitorowania jakości powietrza nie należy w żadnej mierze do zadań gminy (miasta), nie może ono przeznaczać na ten cel środków ze swojego budżetu.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Argument przedstawiony przez WOŚ U.M Poznania jakoby samorząd miejski nie miał możliwości finansowania zakupu urządzeń do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, bowiem jest to z mocy ustawy przypisane tylko Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska, jest CAŁKOWICIE NIEPRAWDZIWY !. I tak przykładowo Kraków zdecydował się na uzupełnienie sieci pomiarowej na swój koszt. Oto informacja o działaniach Krakowskiego Alertu Smogowego i zakupienie urządzenia pomiarowego przez Miasto Kraków http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9181560,krakow-ma-nowe-stacje-do-pomiaru-zanieczyszczen,id,t.html cyt" "Zakup nowych urządzeń do monitorowania powietrza to efekt porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie. Urządzenie sfinansowało Miasto Kraków. " http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/wspolna-akcja-rk-i-kas-sprawdzamy-krakowski-smog/ Sytuacja w Poznaniu jest podobna do tej w Krakowie. WIOŚ nie dysponuje urządzeniami do pomiaru zanieczyszczeń powietrza na osiedlach domków jednorodzinnych, gdzie poziom zanieczyszczenia jest zapewne najwyższy ! Oto cytat z Gazety Krakowskiej (link powyżej) "Porównanie czterech dzielnic Najbardziej zanieczyszczone są Bronowice, najmniej Nowa Huta. Tak wynika z równoległych pomiarów czterech pyłomierzy zainstalowanych w różnych częściach Krakowa. Badania przeprowadziliśmy w poniedziałek i we wtorek. Dwa pyłomierze należą do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska a dwa do Krakowskiego Alarmu Smogowego. Norma dobowa to 50 mikrogramów na metr sześcienny. W poniedziałek w Bronowicach średnie stężenie pyłu PM 10 wynosiło 270 mikrogramów. W Swoszowicach było to 202 mikrogramy a w Kurdwanowie i w Nowej Hucie odpowiednio 167 i 150 mikrogramów. We wtorek w Bronowicach norma przekroczona była ponad dwukrotnie. Wynika z tego, że najgorzej jest w miejscach, gdzie jest zabudowa jednorodzinna lub mieszana." Z tekstu wynika że 1) do pomiarów wykorzystuje się pyłomierze będące własnością WIOŚ i Krakowskiego Alertu Smogowego 2) Najgorzej jest na osiedlach domków jednorodzinnych Reasumując Nie ma więc formalnych zakazów finansowania zakupu pyłomierzy przez samorząd , a zanieczyszczenie powietrza w Poznaniu, choć oczywiście mniejsze niż w Krakowie , na wielu osiedlach peryferyjnych jest ogromne, o czym wielokrotnie informowały Rady Osiedli. Jerzy Juszczyński
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Powyższy projekt nie leży w kompetencji gminy, należy do wyłacznej kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska. Na poziomie województwa zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w tym zakresie wykonuje wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowsika. Tym samym obowiązek Miasta w zakresie ochrony środowiska i przyrody nie może wkraczać w sferę zadań innych podmiotów ( w tym przypadku WIOŚ) działających na podstawie ustawy. Wobec powyższego, skoro zadanie w zakresie systemu monitorowania jakości powietrza nie należy w żadnej mierze do zadań gminy (miasta), nie może ono przeznaczać na ten cel środków ze swojego budżetu.
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Szczepanowski Grażyna Ratajska Anna Feja Katarzyna Gajda
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - nie
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - nie
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 103000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 3000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Ilość oraz lokalizacja dotychczas stosowanych urządzeń do pomiaru czystości powietrza jest niewystarczająca, a zanieczyszczenie w dzielnicach peryferyjnych jest bardzo duże, w związku z czym Rada Osiedla uznaje za zasadne zakup tego urządzenia.
  Zespół Obradował w składzie: RO Krzyżowniki-Smochowice
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.