Wildostrada


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Wildostrada
Opis projektu

Etap I Węzeł Poznań Luboń - ul. Hetmańska: 1. 330m - istniejący chodnik po zachodniej stronie ul. Dolna Wilda - do przestawienia lampy nad autostradą i wyznaczenie przejazdów rowerowych na ul. Dębieckiej i na skrzyżowaniu po północnej stronie węzła 2. 460m nowej ddr, przejazd przez skrzyżowanie z ul. 28 Czerwca 1956r., wyniesiony przejazd przez zjazd do stacji benzynowej 3. 1170m - dostosowanie do wymogów cpr istniejącej drogi Aquanetu, przebudowa przejazdu ul. Orzechowa (wyniesiony) 4. 500m budowa ddr (na wysokości węzła Dolna Wilda/Czechosłowacka/Piastowska), w tym przejazdy przez ul. Czechosłowacką, przedłużeniem ulicy Piastowskiej oraz wyznaczenie przejazdu przez ul. Dolna Wilda w kierunku mostu kolejowego na Starołęce. 5. 1220m wykorzystanie istniejącej ddr z przebudową skrzyżowania z ulicami Wspólną, Łęgi Dębińskie i Czwartaków (przejazdy wyniesione) 6. 300m węzeł Hetmańska - przebudowa geometrii skrzyżowania poprzez nową organizację ruchu: zawężenie jezdni wjazdowych (w ciągu Hetmańskiej redukcja o jeden pas) i zjazdowych z ronda (do jednego pasa), obniżenie krawężników, poszerzenie istniejących wysp. Zmiana geometrii skrzyżowania elementami przykręcanymi do jezdni.

Etap II Węzeł Hetmańska - skrzyżowanie z Żelazka/św. Jerzego - 900m 7. 140m - dostosowanie obecnego chodnika do standardu CPR 8. 760m nowa ddr po stronie wschodniej ul. Dolna Wilda, skrzyżowania ul. Traugutta i Chłapowskiego ddr jako czwarty wlot skrzyżowania.

Etap III ul. Żelazka – ul. Królowej Jadwigi - 950m 9. Wzdłuż wschodniej strony ul. Dolna Wilda nowa ddr, w ul. Chwiałkowskiego wyniesiony przejazd, dalej pomiędzy płotem parkingu a jezdnią (wymaga częściowego przesunięcia płotu) do ul. Olimpijskiej (wyniesiony przejazd), dalej wzdłuż Dolnej Wildy pomiędzy jezdnią a zadrzewieniami "wildeckich błoń", do włączenia w obręb skrzyżowania Półwiejska/Królowej Jadwigi/Dolna Wilda. Skrzyżowania z ul. Głęboką i Czajcza jako czwarte wloty skrzyżowań.

Etap IV ul. Królowej Jadwigi - ul. Krakowska - 100m 10. Dwukierunkowa droga rowerowa w miejsce jednego pasa ruchu. Na skrzyżowaniu Półwiejskiej/Krakowskiej/Kościuszki rozjazd we wszystkich kierunkach drogi rowerowej i deptaka.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dolna Wilda, Półwiejska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wilda, Centrum
Potencjalni odbiorcy projektu
Rowerzyści, piesi, kierowcy, mieszkańcy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt polega na wybudowaniu szybkiej drogi rowerowej łączącej węzeł Poznań Luboń z Centrum miasta, w sumie kilka kilometrów dobrej infrastruktury rowerowej. Projekt ma połączyć już istniejące rozwiązania w spójny system i być osią komunikacji rowerowej w tej części miasta. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę redukujemy koszty powstania szybkiej osi komunikacji rowerowej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Długość nowych dróg rowerowych do wybudowania: E1 960m + E2 760m + E3 950m = 2670 m * 300zł mb = 800.000 zł 800000
Długość dróg rowerowych do modernizacji: E1 - 2720m + E4 - 100m = 2820 m. Koszt = 200.000 zł 200000
Koszt modernizacji skrzyżowania Dolna Wilda/Hetmańska = 100.000 zł 100000
SUMA: 1100000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10000
Dodatkowe załączniki
Mapa wildostrada mapa_wildostrada.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Marcin Wróbel

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym zarządcą drogi jest Zarząd Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Z uwagi na konieczność wykupu nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa nie jest możliwe oszacowanie kosztów realizacji projektu. Koszt realizacji projektu przekracza kwotę przewidzianą w PBO.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Składam odwołanie od decyzji odrzucającej projekt. Z tego co zostało mi przekazane przez p. Annę Nowak z ZDM Poznań, w czasie trzy minutowej rozmowy telefonicznej jest problem z gruntami na odcinku pomiędzy Olimpijską a św. Jerzego. W takim razie należałoby zrezygnować z realizacji tego odcinka i poprowadzić drogę rowerową po alejce asfaltowej znajdującej się bliżej pływalni Chwiałka. Ponadto uzyskałem informację, że projekt w części pomiędzy ulicami 28 Czerwca a Czechosłowacką jest obecnie realizowany przez ZDM więc obydwa zakresy pokrywają się. Wobec powyższego należałoby również wyłączyć z projektu ten odcinek. Sumując obydwa wyłączenia budżet projektu zmniejszy się i będzie mógł zostać zrealizowany. Wnoszę zatem jak na wstępie odwołanie od decyzji i proszę o przychylenie się do modyfikacji wniosku w podanym wyżej zakresie. Z poważaniem, Marcin Wróbel
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Z uwagi na konieczność wykupu nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa nie jest możliwe oszacowanie kosztów realizacji projektu. Koszt realizacji projektu przekracza kwotę przewidzianą w PBO.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Wojciech Makowski.
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1100000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 10000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Wilda opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Bonk-Hammermeister, Wioletta Dadej, Jarosław Falkiewicz, Agnieszka Frąckowiak, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Marian Krzywosz, Mariusz Pohl, Grzegorz Popek, Maciej R. Tumasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Zielony Dębiec rekomenduje projekt do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Anna Bartz-Ciesielska, Agnieszka Ciba, Tomasz Grzybowski, Mateusz Hoppe, Filip Kaiser, Krzysztof Kempski, Zuzanna Poprawka, Piotr Ratajczak, Krystyna Sasinowska-Sikorska, Marek Wysocki, Anna Zaremba
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.