Zasługujesz, żeby być w Centrum


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Zasługujesz, żeby być w Centrum
Opis projektu

MIEJSKI TRYB ŻYCIA – dla mieszkańców oraz ANIOŁY BIZNESU dla przedsiebiorców

PRZYJAZNE ŚRÓDMIEŚCIE Korzyści z odwiedzenia usług w centrum. Aktywizacja miejsc kultury – w zamian za udział bilet do teatru, kina, muzeum. Lokale „bardzo przyjazne” – miejsca, gdzie można bezpłatnie: skorzystać z WC, wypić wodę, naprawić rower, przyjść z pupilem. Większa liczba klientów poprzez zaprojektowanie kombinacji rabatów dla usług, które łączyłyby się w lokalach. Promowanie miejskiego trybu życia. Scenariusz dnia dla grup wiekowych (promocje, łatwość korzystania z usług). Wybór punktów usługowych w zależności od potrzeb, krótki czas przejścia, atrakcyjność z uwagi na otoczenie. Dzień z Dzieckiem, Dzień Studenta, Dzień Emeryta itp., np. „Nowoczesne Śródmieście”, „Artystyczne popołudnie”, „Esencja historii”.

SAVOIR VIVRE Zasady korzystania z przestrzeni, dostępne w formie broszur, krótkich scenek podczas podróży. Wykorzystanie doświadczenia właścicieli lokali w obsłudze klientów oraz jakości sprzedaży. Kształtowanie świadomości, iż korzystanie z centrów handlowych jest niekorzystne dla Śródmieścia. Wykorzystanie wartości historycznych, osiągnięć, aby wykreować „legendę” Śródmieścia. POZNAJ SĄSIADA Zintegrowanie mieszkańców, np. „Miejska wypożyczalnia rzeczy różnych”, wykorzystanie umiejętności sąsiedzkich, warsztaty hobbystyczne, tymczasowe kluby społeczne. Współpraca między przedsiębiorcami – polecanie usług „Małe Dni Lokalne” – kilka dni w roku, aby integrować lokalnych przedsiębiorców oraz nawiązać relację z odwiedzającymi. KULTURA I EDUKACJA Koncerty, peformance, wystawy, wydarzenia itp. w celu edukacji i promocji. Promowanie miejscowych ośrodków kultury, informacja dotycząca lokalnych wydarzeń w lokalach. Dodatek do rachunku w formie „zaproszenia” na wydarzenie kulturalne.

Wędrująca klubokawiarnia Cykliczne spotkania w wybranych miejscach (lokalach). Liczymy na wymianę doświadczeń w wielu obszarach życia miejskiego. To będzie czas bycia razem, nawiązywania więzi lokalnych i przyjacielskich. Promowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego. Warsztaty urbanistyczno-ekonomiczno-estetyczne z ekspertem

WSPÓLNE STANDARDY Spójny system oznaczeń lokali biorących udział w akcjach oraz przyjęcie wspólnych standardów. Zmiana wizerunku: porady, nowe logo, szyld Inwentaryzacja, stworzenie mapy z dziedzinami przestrzeni publicznych (usługi, handel, kultura, rekreacja, komunikacja). Mapa jak w centrach handlowych z podziałem usług, przestrzeni (aplikacja mobilna).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Śródka, Ostrów Tumski, Chwaliszewo, Plac Kolegiacki, ulice: Gołębia, Wrocławska oraz Święty Marcin.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt wyrasta z założeń Miejskiego Programu Rewitalizacji i Programu dla Śródmieścia
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy i Przedsiębiorcy obszaru Śródka – Ostrów Tumski – Chwaliszewo - Plac Kolegiacki – ul. Gołębia – ul. Wrocławska – ul. Św. Marcin i wszyscy zainteresowani Poznaniacy oraz przyjezdni Goście
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ma na celu przywrócenie zanikającej w polskich miastach, w tym również w Poznaniu, idei funkcjonowania centrum miasta jako jego salonu oraz głównego ośrodka kultury, handlu i usług. My, mieszkańcy, musimy nauczyć się korzystania z potencjału, jaki oferuje miasto, poprzez wsparcie zachowań promiejskich, lokalnych usług, handlu, a także gastronomii. Cele projektu:  promocja atrakcji oferowanych przez przestrzeń śródmiejską,  zwiększenie świadomości wśród mieszkańców Poznania dotyczącej funkcjonujących w centrum miasta lokali handlowych, gastronomicznych i usługowych,  zbudowanie współpracy między przedsiębiorcami świadczącymi swoje usługi w Śródmieściu. Zakłada kształtowanie nowego mieszczaństwa przy udziale mieszkańców i przedsiębiorców. Projekt powinien sprzyjać ożywieniu gospodarczemu oraz powodować wzrost liczby użytkowników śródmiejskiej przestrzeni publicznej. Zakłada kształtowanie nawyku doceniania wartości miasta, jak również stopniowy wzrost poziomu ekonomicznego lokalnych firm poprzez współpracę z przedsiębiorcami i mieszkańcami. Projekt pozwala na budowanie świadomości bogactwa kulturowego przestrzeni centrum, które nie wykluczając żadnego z użytkowników, pozostaje w kontraście do komercyjnych przestrzeni handlowych.Prace prz
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wspólne standardy 27700
Prace przygotowawcze 7000
Przyjazne Śródmieście 25000
Savoir vivre miejski 30700
Poznaj sąsiada 105350
Kultura i edukacja 77000
SUMA: 272750
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Hanna Sierocka

Adres email

dyrektor@twp-poznan.home.pl

Telefon

512509669

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Sylwia Wnuk Piotr Izydorski
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 272750 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 272750 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendujemy projekt do realizacji, potrzebna inicjatywa.
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.