Darmowa nauka języków obcych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w Poznaniu


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Darmowa nauka języków obcych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w Poznaniu
Opis projektu

Projekt zakłada zagwarantowanie uczniom poznańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich możliwości udziału w darmowych korepetycjach z języka angielskiego prowadzonych przez lektorów z wieloletnim stażem. Lekcje będą odbywać się w formie webinarium internetowego, co pozwoli na interakcję uczestników z prowadzącym. Korepetycje będą prowadzone na sześciu poziomach: poziom szkoły podstawowej niższy, poziom szkoły podstawowej wyższy, poziom szkoły gimnazjalnej niższy, poziom szkoly gimnazjalnej wyższy, poziome szkoły średniej niższy, poziom szkoły średniej wyższy. Każdy z poziomów obejmie 100 lekcji (w sumie 600 lekcji na 6 poziomach). Lekcje na poszczególnych poziomach będą odbywać się 2 razy w tygodniu (w sumie 12 lekcji w tygodniu).

Dostęp do aplikacji oraz korepetycji będzie dystrybuowany za pośrednictwem dyrektorów szkół objętych programem.

Uczniowie otrzymają również dostęp do aplikacji Fiszkoteka, dzięki czemu będą oni mieli możliwość nauki 11 języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, szwedzkiego, czeskiego, rosyjskiego, słowackiego, ukraińskiego i norweskiego.

Realizacja zadania przyczyni się do lepszej znajomości języków obcych wśród uczniów. Dzięki pomocy zespołu profesjonalnych lektorów, uczniowie, w zależności od swojego poziomu i zapotrzebowania, opanują najważniejsze aspekty języka angielskiego. Dodatkowo, będą mogli usystematyzować i poszerzyć swoje słownictwo aż w 11 językach obcych dzięki darmowemu dostępowi do aplikacji Fiszkoteka. Dzięki zastosowaniu w aplikacji algorytmu typu “spaced repetition”, nauka będzie odbywać się w optymalnym tempie: algorytm rejestruje, które słówka są dla użytkownika łatwiejsze, a które trudniejsze i na tej podstawie ustala harmonogram powtórek. Dodatkowo, fiszki wyposażone są w system automatycznego lektora, co umożliwia naukę poprawnej wymowy, oraz obrazki ilustrujące znaczenie poszczególnych słów i fraz, co dodatkowo ułatwia zapamiętywanie.

Projekt będzie zrealizowany w roku budżetowym 2017.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Teren całego miasta Poznania

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wszystkie placówki szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich na terenie miasta Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie poznańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich (ok. 72 000 osób)
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Znajomość języków obcych przydatna jest w wielu sferach życia. Niestety, nauka wyłącznie na lekcjach w szkole to często zbyt mało, a nie każdy może pozwolić sobie na zakup dodatkowych materiałów czy korzystanie z korepetycji. Brak odpowiednio dobrej znajomości języka obcego często skutkuje również niesatysfakcjonującymi wynikami osiąganymi na egzaminach gimnazjalnych i maturalnych, przez co wielu uczniów nie może kontynuować edukacji w wymarzonych szkołach średnich czy uczelniach wyższych. Młodzi mieszkańcy Poznania odnieśliby ogromną korzyść z realizacji projektu, gdyż za darmo będą mieć możliwość zdobycia umiejętności, która ułatwia osiągnięcie sukcesów na kolejnych etapach edukacji, znalezienie dobrej pracy, budowanie kariery i nawiązywanie relacji z rówieśnikami z innych krajów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup licencji dla 72 000 uczniów (liczba uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich na terenie miasta Poznania oszacowana na podstawie danych GUS; jeśli faktyczna liczba uczniów okaże się wyższa, niż liczba zakupionych licencji, brakujące licencje zostaną dostarczone bezpłatnie przez firmę Sonbou Marcin Młodzki): 4 PLN x 72 000 = 288 000 PLN 288000
Opieka merytoryczna w postaci darmowych korepetycji z języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej. W grupach podstawowej i zaawansowanej. Na koszt składają sie między innymi: opracowanie programu merytorycznego lekcji, wynagrodzenie dla lektorów, koszt obsługi platformy do obsługi webinariów, koszt utrzymania łącza do wysokiej jakości transmisji on-line. Łącznie: 2 x 450 PLN x 100 lekcji = 90 000 PLN 90000
Opieka merytoryczna w postaci darmowych korepetycji z języka angielskiego na poziomie szkoły gimnazjalnej. W grupach podstawowej i zaawansowanej. Na koszt składają sie między innymi: opracowanie programu merytorycznego lekcji, wynagrodzenie dla lektorów, koszt obsługi platformy do obsługi webinariów, koszt utrzymania łącza do wysokiej jakości transmisji on-line. Łącznie: 2 x 450 PLN x 100 lekcji = 90 000 PLN 90000
Opieka merytoryczna w postaci darmowych korepetycji z języka angielskiego na poziomie szkoły średniej. W grupach podstawowej i zaawansowanej. Na koszt składają sie między innymi: opracowanie programu merytorycznego lekcji, wynagrodzenie dla lektorów, koszt obsługi platformy do obsługi webinariów, koszt utrzymania łącza do wysokiej jakości transmisji on-line. Łącznie: 2 x 450 PLN x 100 lekcji = 90 000 PLN 90000
Dystrybucja licencji oraz materiały informacyjne w formie papierowej i elektronicznej dotyczące obsługi aplikacji i efektywnego uczenia się: 32 000 PLN 32000
Support - dedykowana pomoc techniczna dla nauczycieli: 7 000 PLN Support - dedykowana pomoc techniczna dla uczniów: 7 000 PLN Łącznie: 7 000 PLN +7 000 PLN = 14 000 PLN 14000
SUMA: 604000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Wydział Oświaty nie rekomenduje tego projektu do realizacji, gdyż spodziewana jest zmiana w systemie oświatowym zakładająca likwidację gimnazjów, których po części dotyczy projekt, ponadto placówki oświatowe zapewniają dzieciom i młodzieży dostatecznie bogata ofertę edukacyjną w zakresie nauki języków obcych.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Oświaty nie rekomenduje tego projektu do realizacji, gdyż spodziewana jest zmiana w systemie oświatowym zakładająca likwidację gimnazjów, których po części dotyczy projekt, ponadto placówki oświatowe zapewniają dzieciom i młodzieży dostatecznie bogata ofertę edukacyjną w zakresie nauki języków obcych.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. WO, Wanda Musioł, zastępca dyr. WO, Wiesław Banaś, zastępca dyr. WO, Eliza Malarecka, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz, Małgorzata Szerszeń, Joanna Paśka- Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 604000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 604000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Antoninek- Zieliniec- Kobylepole opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Bartosiak Pozostali radni: Grzegorz Banasiak, Roch Burandt, Hanna Grobelna, Piotr Quandt, Dionizy Radojewski, Bartosz Rozynek , Stanisław Schupke, Tadeusz Szczepaniak,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bareja, Danuta Brajewska, Andrzej Deutschmann, Aleksandra Friedrich, Kamil Ignaczak, Adam Kornacki, Grzegorz Maciejewski, Kamil Matyja, Ludwik Troiński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie rekomenduje przedmiotowy projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Zenobia Bałut, Barbara Bartkowiak, Kazimierz Gadomski, Tadeusz Jaszczyk, Henryk Kania, Adam Krzyżaniak, Marek Moryson, Andrzej Patalas, Marek Politowicz, Ireneusz Ratajczak, Piotr Skarżyski, Krzysztof Stobieniecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Górczyn na sesji w dniu 19.10.2016
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie projekt. Uchwała nr XIV/66/II/2016 w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Uwagi: Rada Osiedla w przypadku wygranej oczekuje realizacji kursów na terenie Osiedla Grunwald Północ. Rada Osiedla pomoże we wskazaniu miejsca do realizacji kursów.
  Zespół Obradował w składzie: Małgorzata Bratek, Ryszard Cegła, Janusz Dobierski, Marek Ignac, Ewa Jereszyńska, Adrian Juszczak, Michał Jan Kosicki, Arkadiusz Turkiewicz, Aleksandra Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Brak wskazania liczby rzeczywistych beneficjentów projektu.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Brak wskazania liczby rzeczywistych beneficjentów projektu.
  Zespół Obradował w składzie: P. Czechanowski, R. Dera, J. Galas, K. Idziak, T. Klimpel, A. Krawczyk, H. Król, W. Pazder, E. Piotrowska, E. Stryjakowska, M. Zalewska, M. Zatyczyc, Uchwała Rady Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki z 20 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rada Osiedla opiniuje negatywnie z uwagi na wprowadzane zmiany w systemie oświaty.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada Osiedla opiniuje negatywnie z uwagi na wprowadzane zmiany w systemie oświaty.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na sesji w dniu 19.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie chętnie wspomożemy organizacyjnie to przedsięwzięcie, młodzież to nasza przyszłość- brzmi górnolotnie ale przecież to prawda. Twórzmy młodym jak najlepsze warunki nieodpłatnego dotarcia do pozaszkolnych zajęć.
  Zespół Obradował w składzie: Eugeniusz Gruszczyński – Przewodniczący RO, Andrzej Sugiera –Przewodniczący ZO, Narcyz Szulczyński, Wojciech Tomczewski , Adam Chodun – członkowie ZO
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Ławica podczas sesji w dniu 17 października br.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zadanie nie powinno być finansowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zadanie nie powinno być finansowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
  Zespół Obradował w składzie: Hanna Dobrowolska, Władysław Gała, Edwin Klorek, Hanna Makowska, Paweł Matuszak Uchwała nr 24/II/2016 Zarządu Osiedla Morasko-Radojewo z dnia 7 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak.
  Zespół Obradował w składzie: Grzegorek Elżbieta, Klemenczak Tomasz, Mikołajczyk-Winiarska Eleonora, Moszyński Maciej, Nowak Paweł Ryszard, Płowens Romuald, Skrzypczyńska Elżbieta, Sowa Paweł, Stachowiak Maciej Krzysztof, Staniszewska Alicja, Wachowska-Kucharska Anna. Uchwała nr XXIV/127/II/2016 Rady Osiedla Naramowice z dnia 6 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: Jacek Błaszczyk, Maria Groszewska, Beata Kurzyca, Zbigniew Michalak,Wojciech Michalski, Andrzej Stróżyk, Marek Suski, Dagmara Szymkowiak, Bolesław Topolski, Joanna Wawrzyniak-Florek Uchwała nr XI/34/II/2016 Rady Osiedla Nowe Winogrady Wschód z dnia 26 września 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Wszyscy obecni radni na XX sesji Rady Osiedla Piątkowo w dniu 12 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt ciekawy choć trudny do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Proponowany zakup licencji powinien być przeprowadzony w trybie przetargu, a we wniosku wskazuje się firmę Sonbou Marcin Młodzki. Wydział Oświaty nie powinien lansować jednej i wskazanej firmy.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Proponowany zakup licencji powinien być przeprowadzony w trybie przetargu, a we wniosku wskazuje się firmę Sonbou Marcin Młodzki. Wydział Oświaty nie powinien lansować jednej i wskazanej firmy.
  Zespół Obradował w składzie: Zygmunt Woźny, Janusz Bielak, Aleksandra Soniewicka
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie rekomenduje przedmiotowy projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Adamczyk, Małgorzata Andrzejewska, Aleksander Borowicz, Leszek Buczkowski, Tadeusz Duszyński, Grzegorz Gidaszewski, Bogdan Nowak, Witold Przybył, Przemysław Skopiński, Katarzyna Szpak, Anna Waberska, Alina Wieczorek-Kistowska, Agata Wujeska, Ryszard Zaczyński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest bardzo dobrym uzupełnieniem oferty oświatowej.
  Zespół Obradował w składzie: A.Matuszewska,M.Ćwiertnia,M.Bogusławska,D.Zenka-Podlaszewska,M.Garczarczyk, M.Mucha,M.Klemenski,A.Szczytko,W.Bratkowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Niewłaściwe podejście do edukacji językowej.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Niewłaściwe podejście do edukacji językowej.
  Zespół Obradował w składzie: Ciesielski Maciej Piotr, Filipiak Krzysztof, Karolczak Michał Krzysztof, Kawa Zdzisław Kazimierz, Kruszona Iwona, Najdkowska Irena, Napierała Jakub, Podgórski Rafał, Przybyła Mariusz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Placówki oświatowe zapewniają dzieciom i młodzieży bogatą ofertę edukacyjną w zakresie nauki języków obcych.Aplikacja i samokształcenie jest nieefektywne w sytuacji, kiedy nie można monitorować i weryfikować postępów nauki. Ponadto aplikacje i materiały do takiej formy nauki są ogólnodostępne w internecie.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Placówki oświatowe zapewniają dzieciom i młodzieży bogatą ofertę edukacyjną w zakresie nauki języków obcych.Aplikacja i samokształcenie jest nieefektywne w sytuacji, kiedy nie można monitorować i weryfikować postępów nauki. Ponadto aplikacje i materiały do takiej formy nauki są ogólnodostępne w internecie.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Św. Łazarz na posiedzeniu w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Ograniczenie tylko do jednego języka. Niezrozumiały zapis dot. licencji.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Ograniczenie tylko do jednego języka. Niezrozumiały zapis dot. licencji.
  Zespół Obradował w składzie: Andrzej Bicz, Piotr Błaszczak, Ligia Burkot-Klon, Stanisława Ciszewska, Ewa Fabiańska, Stanisława Ferenc, Józef Kapustka-Czech, Patryk Marciniak, Izabela Skrobisz-Pajor, Rafał Sobczak, Jan Strzelecki, Edmund Śniadek, Kamil Żmijewski. Uchwała nr XIX/77/VII/2016 Rady Osiedla Umultowo z dnia 19 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Projekt sprawia wrażenie komercyjnego. Nauka języków przez internet wyklucza uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera i sieci internet. Poza tym planowane są zmiany w systemie oświaty (likwidacja gimnazjów).
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt sprawia wrażenie komercyjnego. Nauka języków przez internet wyklucza uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera i sieci internet. Poza tym planowane są zmiany w systemie oświaty (likwidacja gimnazjów).
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Bonk-Hammermeister, Wioletta Dadej, Jarosław Falkiewicz, Agnieszka Frąckowiak, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Marian Krzywosz, Mariusz Pohl, Grzegorz Popek, Maciej R. Tumasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Projekt o charakterze komercyjnym. Nie uwzględnia reformy szkolnictwa. Wchodzi z zakres zadań własnych oświaty.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt o charakterze komercyjnym. Nie uwzględnia reformy szkolnictwa. Wchodzi z zakres zadań własnych oświaty.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na sesji w dniu 19.10.2016. Za: 0, przeciw 8, wstrzymujących się: 0.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Zielony Dębiec rekomenduje projekt do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Anna Bartz-Ciesielska, Agnieszka Ciba, Tomasz Grzybowski, Mateusz Hoppe, Filip Kaiser, Krzysztof Kempski, Zuzanna Poprawka, Piotr Ratajczak, Krystyna Sasinowska-Sikorska, Marek Wysocki, Anna Zaremba
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Włodarczak, Łukasz Kapustka, Dominik Łagowski, Piotr Zbyszewski, Katarzyna Cieślewicz-Galas, Teresa Mnich, Ewa Dziamska, Iwona Dolata, Lesław Rachwał
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.