Dzieci dzieciom - ładnie mówię, prosto chodzę. Logopedia i gimnastyka korekcyjna dla wszystkich poznańskich przedszkolaków


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Dzieci dzieciom - ładnie mówię, prosto chodzę. Logopedia i gimnastyka korekcyjna dla wszystkich poznańskich przedszkolaków
Opis projektu

Proponuję, aby w poznańskich przedszkolach samorządowych wprowadzić profilaktykę i terapię logopedyczną oraz gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną jako zajęcia dodatkowe skierowane do dzieci we wszystkich grupach wiekowych. Obecnie na takie zajęcia mogą uczęszczać najstarsze przedszkolaki, a powinny być dostępne również dla młodszych. Ćwiczenia prowadzone podczas zajęć należy dostosować do możliwości i potrzeb dziecka oraz rodzaju trudności.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wszystkie dzieci w poznańskich przedszkolach samorządowych
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszystkie dzieci uczęszczające do poznańskich przedszkoli samorządowych. Projekt skierowany jest do dzieci we wszystkich grupach wiekowych tj. trzy-, cztero-, pięcio- i sześciolatków. Ważne jest, żeby od najmłodszych lat położyć nacisk na profilaktykę.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Aktualnie zajęcia dodatkowe z logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej przeznaczone są wyłącznie dla dzieci najstarszych, objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Zajęcia te są niewystarczające, a ograniczenie godzinowe (po 1 godzinie gimnastyki korekcyjnej oraz logopedii) powoduje, że nie wszystkie dzieci mają możliwość korzystania z zajęć. Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka proponuję programem profilaktyki i terapii logopedycznej oraz gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej objąć wszystkie przedszkolne grupy wiekowe. Ważne jest, żeby od początku dzieci uczyły się poprawnej wymowy, jak również kształtowały prawidłową postawę ciała.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
program profilaktyki i terapii logopedycznej oraz program gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej 700000
SUMA: 700000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Michał Urbański

Telefon

501557217

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty rekomenduje projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. WO, Wanda Musioł, zastrępca dyr. WO, Wiesław Banaś, zastępca dyr. WO, Eliza Malarecka, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz, Małgorzata Szerszeń, Joanna Paśka- Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 700000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 700000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Pozytywna opinia RO Górczyn - sesja RO 19.10.2016 r.
  Zespół Obradował w składzie: Pozytywna opinia RO Górczyn - sesja RO 19.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Projekt został zaopiniowany pozytywnie na sesji Rady Osiedla Ławica w dniu 17.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.