Garbarostrada - droga rowerowa wzdłuż ul. Garbary


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Garbarostrada - droga rowerowa wzdłuż ul. Garbary
Opis projektu

Projekt i realizacja wydzielenia pasa przeznaczonego do dwukierunkowego ruchu rowerowego wzdłuż ul. Garbary na odcinku od skrzyżowania z ul. Estkowskiego do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi. Koncepcja zakłada likwidację jednego pasa ruchu dla samochodów i przeznaczenie do na ruch rowerowy. Wiąże się z wykonaniem oznaczenia poziomego polegającego na: odgrodzeniu pasa rowerowego od pasa samochodowego z zastosowaniem plastikowych separatorów oraz wymalowaniem pasa rowerowego kolorem czerwonym. Połączone by to było z ograniczeniem prędkości dla kierowców do 30 km/h.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Garbary, na długości od ul. Estkowskiego do ul. Królowej Jadwigi

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

uspokojenie ruchu w ścisłym centrum i uczynienie ulicy przyjaznej ludziom
Potencjalni odbiorcy projektu
rowerzyści, zarówno dojeżdżający z innych dzielnic, jak i mieszkający w centrum; piesi, mieszkańcy dzielnicy, którzy zyskają nową jakość życia
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ul. Garbary jest (lub raczej mogłaby być ulicą śródmiejską, przyjazną ludziom. Znajduje się przy niej wiele pięknych secesyjnych kamienic, lokalizacja w pobliżu rynku czyni ją potencjalnie bardzo atrakcyjną. Niestety od dziesięcioleci ulica ta jest li tylko ulicą tranzytową, służącą tylko i wyłącznie zmotoryzowanym do przejazdu przez centrum. Dodatkowo obydwa chodniki zajęte są przez parkujące samochody, co sprawia, że na samochody przypada ok. 70-80 % szerokości ulicy. Ulica jest wyjątkowo nieprzyjazna dla pieszych, nie mówiąc o rowerzystach. kierowcy rozwijają na niej duże prędkości. Rowerzyści w tej części miasta nie mają dogodnej możliwości do poruszania się na linii północ- południe
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt z wizualizacjami 150000
wdrożenie (zmiana oznakowania, dodanie sygnalizatorów, elementy organizacji ruchu) 1350000
SUMA: 1500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 0
Dodatkowe załączniki
Garbary- grafika stanu obecnego Garbary- stan obecny.jpg
Garbary- grafika projektu Garbarostrada Garbary- stan po realizacji projektu Garbarostrada.jpg
Garbary- zdjęcie z góry obecnego układu drogowego Garbary- zdj_cie z g_ry obecnego uk_adu drogowego.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Maciej Kacprzak

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym zarządcą drogi jest Zarząd Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Planowane jest wyznaczenie na całej długości ul. Garbary bus pas z dopuszczeniem ruchu rowerowego.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Planowane jest wyznaczenie na całej długości ul. Garbary bus pas z dopuszczeniem ruchu rowerowego.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Wojciech Makowski.
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 0 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 20000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada akceptuje projekt, ale warunkiem jest aby projektowane zmiany nie spowodowały zmniejszenia miejsc postojowych dla samochodów.
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.