"Przystanek bez dymka" - widoczne oznaczenie przystanków i stref wokółprzystankowych symbolem zakazu palenia


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
"Przystanek bez dymka" - widoczne oznaczenie przystanków i stref wokółprzystankowych symbolem zakazu palenia
Opis projektu

Celem projektu jest wymalowanie na przystankach komunikacji publicznej, na terenie całego Poznania, piktogramów oznaczających zakaz palenia (symbol przekreślonego papierosa). Projekt zakłada również wymalowanie linii, jednoznacznie, określającej granicę gdzie zakaz ten obowiązuje. Piktogramy zakazu palenia i linie granicy strefy zakazu palenia należy wykonać na chodniku lub płycie przystankowej w sąsiedztwie wiaty albo znaku informującego o przystanku. Kolorystyka powinna być stonowana aczkolwiek widoczna i nieagresywna (np. kolor szary/grafitowy). Istnieje możliwość stosowania różnych wielkości symboli oraz kolorystyki w zależności od konkretnej lokalizacji przystanku komunikacji publicznej (np. inne w centrum miasta a inne na terenach peryferyjnych). Dla zespołów przesiadkowych (np. przystanki PST) granica strefy zakazu palenia obejmowałaby cały peron (płytę przystankową).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Przystanki komunikacji publicznej na terenie całego Poznania.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przystanki komunikacji publicznej na terenie całego Poznania.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania i osoby przyjezdne korzystające z komunikacji publicznej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przemieszczając się komunikacją miejską bardzo często można zaobserwować palaczy papierosów ignorujących zakaz palenia na przystankach komunikacji publicznej. Problem jest najbardziej widoczny na przystankach obsługujących bardzo wielu pasażerów, gdzie (z uwagi na ilość osób) obowiązujący zakaz palenia, najczęściej, w sposób widoczny nie jest respektowany. Osoby palące znajdując się na początku lub końcu płyty przystankowej mogą nie mieć świadomości, że jest to integralna część przystanku objęta ww. zakazem. Wymalowanie piktogramów zakazu palenia i granicy strefy w której ten zakaz obowiązuje, podniesie świadomość społeczną w tym zakresie. Ponadto jednoznaczne wyznaczenie strefy przystankowej objętej zakazem palenia ułatwi służbom porządkowym przeprowadzenie skutecznej interwencji (w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów). Najważniejszym jest jednak to, że jednoznaczna, widoczna informacja przyczyni się do zmniejszenia liczby osób palących na przystankach (choćby na zasadzie ostracyzmu społecznego) i tym samym zmniejszy negatywne skutku biernego palenia u pozostałych, niepalących, pasażerów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt symboli i malowania dla wszystkich typów przystanków. 5000
Wykonanie w terenie - malowanie. 200000
SUMA: 205000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 200000
Dodatkowe załączniki
Poglądowe zdjęcie przedstawiające podobny początek (koniec) strefy w której psa można spuścić ze smyczy (przykład jednego z miast europejskich). P1120581.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jan Dziurzyński

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazane lokalizacje znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym zarządcą jest Zarząd Transportu Miejskiego.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu. Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości projektu. Ponadto naniesienie na nawierzchnię przystanku piktogramów niekorzystnie wpłynie na wygląd przestrzeni publicznej. Dodatkowo piktogramy te byłyby być ścierane przez osoby po nich chodzące, podczas sprzątania, odśnieżania itp.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu. Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości projektu. Ponadto naniesienie na nawierzchnię przystanku piktogramów niekorzystnie wpłynie na wygląd przestrzeni publicznej. Dodatkowo piktogramy te byłyby być ścierane przez osoby po nich chodzące, podczas sprzątania, odśnieżania itp.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 205000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 200000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 405000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 1000000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Projekt został zaopiniowany pozytywnie na sesji Rady Osiedla Ławica w dniu 17.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.