Hetman


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Hetman
Opis projektu

Propozycja do projektu :

Uczczenie jednego z najwybitniejszych hetmanów tj. Stanisława Żółkiewskiego nazwaniem jego imieniem ulicy lub skweru w Poznaniu wraz z budową pomnika - fontanny upamiętniającej zwycięską Bitwę pod Kłuszynem z dnia 4 lipca 1610 roku

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

miasto Poznań np. Park Rataje

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy Poznania i turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Bitwa pod Kłuszynem to jedna z niewielu bitew wygrana przez tak niewielu z przeważającymi siłami wroga ( stosunek wojsk 10 : 1 ) Hetman ze wszechmiar zasługujący na szacunek i przykład poświęcenia dla Ojczyzny. Wspaniałe zwycięstwo husarii. Pomnik - fontanna hetmana najbardziej wg mnie pasuje do przestrzeni parkowej. Ale też lokalizacja nie powinna nastręczać problemów z zaprojektowaniem doprowadzenia instalacji wod-kan i elektrycznej W zależności od lokalizacji tego pomnika można zmienić nazwę przylegającej ulicy np. lokalizacja pomnika na przy skrzyżowaniu zamenhofa/ krucza - zmiana nazwy odcinka ul. kruczej lub całej tej ulicy nie pociąga uciążliwości zmiany adresów mieszkańców. ".. np. Park Rataje" oznacza że lokalizacja skweru i zmiana nazwy ulicy może też odbyć się w innej części Poznania - jeśli okaże się bardziej "reprezentacyjna"
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt fontanny oraz jej budowa (materiał + instalacja wod-kan + podświetlenie) wraz z uporządkowaniem otoczenia 500000
Nadanie nazwy ulicy i skweru przez Radę Miasta - bezpłatne 0
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Maciej Jensz

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Podana została przybliżona lokalizacja, jaką jest "np. Park Rataje". Park Rataje posiada bardzo zróżnicowaną strukturę własności. Dużą część Parku stanowią grunty prywatne. Znajdują się tam co prawda nieruchomości miejskie (w stosunku do niektórych prowadzone są nadal postępowania zwrotowe) tym niemniej WGN rekomenduje projekt negatywnie - Park Rataje stanowi zwartą tkankę przestrzenną, w stosunku do której były organizowane już nie raz konkursy i i tworzone koncepcje na jego zagospodarowanie. Koniecznie w tej kwestii powinien wypowiedzieć się Zarząd Zieleni Miejskiej.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. "Parku Rataje" został opracowany projekt zagospodarowania, który uzyskał pozwolenie na budowę i dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiany w jego kształcie nie są na tym etapie możliwe. Ponadto budowa pomników nie odbywa się w ramach PBO.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Dzień dobry Składam odwołanie argumentując w następujących kwestiach : 1. Budżet obywatelski to proces, w trakcie którego mieszkańcy lokalnej wspól­noty bezpośrednio decydują o tym, jak rozdysponować część publicznego budżetu. 2. Projekt postawienia fontanny !! z figurą przedstawiającego Żółkiewskiego został zgłoszony jako ogólnomiejski dlatego prosiłem we wniosku o ewentualne znalezienie lepszej lokalizacji tego fontanny na terenie miasta Poznania -wskazana lokalizacja jest tylko moją propozycją 3. Opinia negatywna WGN - nie wiem skąd mogła się pojawiła gdyż na mapie GEOPOZ działka 1/36 arkusz 14 obręb 5 należy do miasta POZNANIA !!! i uchwalony jest tam MPZP "Rataje-Park" gdzie przeczytać można w w §7 W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się: 3) lokalizację obiektów małej architektury; 4) obudowę oczka wodnego materiałami budowlanymi pochodzenia naturalnego; dopuszcza się zastosowanie kaskad i fontanny; 4. co do uwag ZZM - Proszę o sprawdzenie czy projekt zagospodarowania "Parku Rataje", który uzyskał pozwolenie na budowę i dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tą część działki 1/36 arkusz 14 obręb 5 . Dla przypomnienia narożnik ul. Krucza / Zamenhofa 5. Skoro budowa fontanny będzie realizowana w ramach tego projektu to propozycja kolejnej fontanny wpisuje się w koncepcje "Parku Rataje" 6. W ostateczności w miejscu zaproponowanym przez projektanta "Parku Rataje" na lokalizację fontanny można zmienić kształt fontanny na proponowaną (postać hetmana Żółkiewskiego) , co obniży ogólny koszt budowy tej fontanny z PBO - część lub wszystkie środki zostaną pokryte z kosztów budowy , koszty budowy i utrzymania infrastruktury technicznej są już zaplanowane w ramach budowy i obsługi "Parku Rataje" 7. Przy niemożliwości realizacji fontanny na skrzyżowaniu krucza/Zamenhofa i przyjęciu warunków z punktu 6 głosowanie PBO na projekt HETMAN odbywałoby się tylko w głosowaniu za przyjęciem kształtu fontanny w "Parku Rataje" - postać hetmana Żółkiewskiego - dodam że najbardziej reprezentatywna byłaby na koniu z buławą 8. Pozostaje tylko kwestia wskazania i zmiany nazwy ulicy na ul. Stanisława Żółkiewskiego jako część składowa projektu HETMAN do którego żadna z jednostek miejskich się nie odniosła z poważaniem Maciej Jensz
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. "Parku Rataje" został opracowany projekt zagospodarowania, który uzyskał pozwolenie na budowę i dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiany w jego kształcie nie są na tym etapie możliwe. Ponadto budowa pomników nie odbywa się w ramach PBO.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 10000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 510000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 10000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.