Montaż budek lęgowych dla małych ptaków na terenach zielonych miasta Poznania


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Montaż budek lęgowych dla małych ptaków na terenach zielonych miasta Poznania
Opis projektu

Projekt zakłada montaż 800 budek lęgowych dla takich ptaków jak sikory, wróble, mazurki i innych małych ptaków śpiewających w parkach i na terenach zielonych miasta Poznania. Jak również montaż specjalnych budek lęgowych dla jeżyków. Obecnie w wyniku termomodernizacji bloków mieszkalnych w Poznaniu spada liczba małych ptaków gnieżdżących się w szczelinach bloków. Ptaki są ważnych elementem środowiska przyrodniczego miast, redukuję liczbę owadów uciążliwych dla człowieka (komarów, meszek, much), sprzyjają spokoju, ciszy dając możliwość chwilowej ucieczki od gwaru miejskiego poprzez kontakt z przyrodą nawet w centrum miasta. NOTATKA GP 21.10.16: Akceptacja wnioskodawcy na realizację 800 budek dla ptaków.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Parki miejskie, tereny zielone będące pod jurysdykcją miasta Poznania

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

skwery, skupiska drzew zieleni miejskiej
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy miasta, turyści i osoby odwiedzające. Zwiększenie liczebności ptaków zwiększy możliwość kontaktu z nimi. Kontakt z przyrodę, w tym z ptakami, działa uspokajająco, pozwala kształtować prośrodowiskowe postawy społeczne, zwiększa poczucie bezpieczeństwa stwarzając w obrębie miasta oazy ciszy i spokoju z naturalnymi odgłosami przyrody (śpiew ptaków).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecność ptaków gnieżdżących się w szczelinach bloków spada wraz z ich modernizacją. Większość ludzi lubi obserwować i słuchać śpiewu ptaków na dworze. Kontakt z przyrodę wpływa bardzo korzystnie na układ nerwowy przyspieszając jego regenrację i odstresowanie wynikające z pracy, ciągłego pośpiechu i obciążenia hałasem i gwarem miejskim. Jednocześnie ptaki (głównie jeżyki) bardzo skutecznie zmniejszają liczebność owadów nękających człowieka, takich jak komary, meszki, czy muchy. Obecność ptaków w mieście może być też czynnikiem sprzyjającym turystyce i biznesowi, ponieważ kontakt z nimi, np. w trakcie spaceru w parku, czy rozmowy w ogródku restauracyjnym w pobliżu terenów zielonych, pozostawia miłe wrażenie. notatka GP: Wnioskodawca wyraził zgodę na budowę 800 budek na budynkach administrowanych przez ZZM.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup budek lęgowych z otworami różnej średnicy, w tym specjalnych budek dla jeżyków (budki lęgowe dla ptaków ceny w przedziale 25-60 zł sztuka, budka dla jeżyków 4 stanowiskowa koszt ok. 250 zł). Przyjęto zakup 800 budek różnych rozmiarów w cenie średniej 45 zł/sztuka i 200 budek dla jeżyków w cenie 250 zł/sztuka 86000
Montaż budek na drzewach i budynkach (jeżyki). Praca na wysokości, podnośnik z wysięgnikiem. Przyjęto 1h na budkę i stawkę 100 zł za godzinę pracy ekipy montującej (min. 2 osoby). 100000
SUMA: 186000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: WGN opiniuje projekt pozytywnie, przy założeniu że będzie on realizowany na gruntach miejskich (np. powierzonych lub oddanych w trwały zarząd do Zarządu Zieleni Miejskiej).
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 186000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 25000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 186000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Projekt został zaopiniowany pozytywnie na sesji Rady Osiedla Ławica w dniu 17.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.