Świerkowa Ambasada Ratowania Życia i Zdrowia


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Świerkowa Ambasada Ratowania Życia i Zdrowia
Opis projektu

Celem Projektu jest kształtowanie postaw i świadomości prozdrowotnej wśród mieszkańców Dębca i Świerczewa oraz propagowanie aktywnej edukacji, aktywizacja i integracja środowiska lokalnego w kwestii podniesienia świadomości ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Dodatkowo projekt ma uświadomić szanse wynikające z integracji „małej ojczyzny” – seniorów i emerytów z młodym pokoleniem tj. uczniami, kadetami Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu. Formami działania będą wspólne warsztaty z zaangażowaniem instytucji wspierających. Uczestnikami projektu oraz jego beneficjentami będą kadeci klas strażackich Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu oraz społeczność lokalna Dębca i Świerczewa. Dzięki przekazanemu wsparciu finansowemu w pierwszej fazie projektu zakupione zostaną dwa fantomy Little Anne (manekin do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby, zestaw Family Little Annie, oraz dwie Baby Anne (manekiny do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowląt oraz technik usuwania ciała obcego z dróg oddechowych), a także 1500 breloczków ratowniczych (maseczka z ustnikiem do sztucznego oddychania oraz rękawiczki lateksowe), które zostaną przekazane uczestnikom projektu. Drugą część projektu stanowić będzie szereg działań edukacyjnych dla mieszkańców Dębca i Świerczewa prowadzonych przez kadetów klas strażackich, z wykorzystaniem zakupionych manekinów i breloczków. Celem prowadzonych działań będzie podniesienie wiedzy i umiejętności wśród uczestników projektu na temat ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Działania te przeprowadzone zostaną również w wybranych szkołach, a ich celem będzie wzrost świadomości uczniów na temat ratownictwa przedmedycznego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Świerkowa 8, Zielony Dębiec Świerczewo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Potencjalni odbiorcy projektu
- młodzież w wieku (16-20) - rodzice uczniów (35-55) - seniorzy (60- 75) Beneficjenci projektu ( to mieszkańcy Dębca i Świerczewa, młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych i wybranych gimnazjów oraz ich rodzice). Będą Oni rekrutowani na podstawie kampanii promocyjno-reklamowej , seniorzy biorący udział w projekcie zostaną włączeni zgodnie z harmonogramem działań na podstawie szerokiej informacji zamieszczonej w środowisku lokalnym, np. gazetka parafialna, prasa lokalna, plakaty i ulotki informacyjne promujące projekt i jego działania i efekty.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1. Brak wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej; 2. Mieszkańcami Dębca i Świerczewa są w dużej mierze osoby w podeszłym wieku. Jest to zatem grupa objęta ryzykiem częstego konieczności udzielania pomocy przedmedycznej; 3. Integracja środowiskowa, zmniejszenie tzw. znieczulicy społecznej poprzez wzbudzenie empatii oraz nabycie umiejętności ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka; 4. Możliwość udziału w życiu społecznym każdej osoby bez względu na jej wiek, płeć, stan zdrowia, kondycję fizyczną. 5. Znalezienie miejsca i sposobu na uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wymianę zdrowotno-ekologicznych doświadczeń, aktywne spożytkowanie wolnego czasu; 6. Unikatowość projektu – forma, wyraz i zakres – skierowany do wszystkich grup społecznych, stawiający na równość szans; 7. Chęć podejmowania działań przygotowujących do pełnienia służby zawodowej przez kadetów klas strażackich Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Akcja informacyjno-promocyjna wśród beneficjentów wraz z konkursami dotyczącymi ekologicznego zabezpieczenia miejsca kolizji-zdarzenia i wypadków. 3000
Zakup dwóch fantomów Little Anne (manekin do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej). Zakup Family Little Annie- 2 komplety. Zakup dwóch Baby Anne (manekin do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowląt oraz technik usuwania ciała obcego z dróg oddechowych). 11300
Zakup 1.500 sztuk specjalistycznych breloczków ratowniczych. Specjalistyczny sprzęt gotowy do użycia podczas ćwiczeń,warsztatów i konferencji. Niezbędny w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. 30000
Organizacja cyklu zajęć szkoleniowych i warsztatowych przygotowujących kadetów do prowadzenia szkoleń dla mieszkańców Dębca i Świerczewa oraz uczniów klas gimnazjalnych oraz organizacja cyklu zajęć szkoleniowych i warsztatowych dla mieszkańców dla uczniów ZSM i wybranych gimnazjów Dębca i Świerczewa w celu ukształtowania postawy, polegającej na chęci niesienia pomocy osobie potrzebującej oraz nabycia umiejętności związanych z ratownictwem przedmedycznym. 15000
Podsumowanie realizacji projektu, organizacja konferencji na temat ratownictwa przedmedycznego, z udziałem PSP OSP, Rady Osiedla. Konkurs na temat ratownictwa przedmedycznego, przeprowadzony wśród uczestników konferencji. Zakup nagród dla laureatów konkursu. 3000
SUMA: 62300
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Komenda Miejska Policji w Poznaniu rekomendacje 1.jpg
Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu rekomendacje 2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Beata Marciniak

Adres email

betamar@interia.eu

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie brak.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska - Dyrektor WZiSS Dorota Potejko - Zastępca Dyrektora WZiSS Monika Suchorzewska - Kierownik Oddziału Ekonomicznego WZiSS Alicja Szcześniak - Kierownik Oddziału Wsparcia Społecznego WZiSS Urszula Piaszczyńska - Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego WZiSS Łukasz Grzybak - p.o. Kierownika Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 62300 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 62300 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dawid Abramowicz, Anna Bartoszewicz-Sarna, Marian Dyczkowski, Hanka Gadzińska, Roman Koszuta, Marcin Maćkowiak, Przemysław Marciniak, Anna Matusewicz-Potocka, Maria Pajtasz, Katarzyna Pampuch, Jan Sulanowski, Błażej Szymański
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.